Yxney: Lovlighetskontroll av atferdsreglene

Bystyret i Sandefjord har vedtatt atferdsregler for Engestranda på Yxney. Utenfor det Høyredominerte bystyret er det knapt noen som der noe behov for det. SV og Venstre ber om lovlighetskontroll av vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det reelle innholdet i atferdsreglene er forbud mot telting og båndtvang hele året på Engestranda – som utgjør 1-2 % av utmarksarealet på Yxney. For å se behovet for å lage en forskrift for dette, må man både ha en livlig fantasi og være glad i byråkratiske løsninger. Det er tydeligvis bystyreflertallet i Sandefjord som vedtok atferdsreglene. Les omtale i Sandefjords blad.

Venstre og SV mener reglene er unødvendige og ulovlige og ba under bystyremøtet om lovlighetskontroll av vedtaket.

Presisering av begrunnelse for kravet om lovlighetskontroll

1. Friluftsloven § 15 tilsier etter sin ordlyd at adferdsregler bare kan vedtas "hvor utfarten er stor". Det aktuelle området har vært åpent for allmenheten i kraft av friluftslovens regler siden loven ble vedtatt i 1957. Det har aldri vært stor utfart til det avgrensede området. Det er d.d. heller ikke stor utfart til området. Det er intet som taler for at det vil bli stor utfart til området. Avtalen mellom grunneier og Sandefjord kommune legger opp til øket privatisering rundt det aktuelle området og det kan derfor forventes mindre utfart dit enn det som har vært tidligere.

2. I h.t. Miljøverndepartementets rundskriv T-3/07 (s. 34) er det mulig å vedta adferdsregler for å forebygge at problemer oppstår. Rundskrivet benytter likevel følgende formulering som betingelse: "——–, dersom det er en såpass omfattende utfart at problemer åpenbart kan forutses." Dette innebærer at det må foreligge en klar sannsynlighetsovervekt for at problemer vil oppstå. Det er i dette tilfellet intet som tilsier at en slik sannsynlighetsovervekt foreligger. Det foreligger heller ingen analyse av omfanget av dagens utfart og heller ingen analyse av den utfart som kommunen/grunneier forventer. Dette er en klar mangel ved beslutningsgrunnlaget og som medfører at vedtak om adferdsregler ikke kan fattes på gyldig grunnlag nå.

3. Adferdsregler med hjemmel i friluftsloven § 15 er å regne som forskrift etter forvaltningsloven. Overtredelse av bestemmelser i loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven er belagt med straff etter friluftsloven § 39. Dette fremgår også uttrykkelig av departementets rundskriv T-3/07 s. 46. Det følger av alminnelige rettslige prinsipper at straffesanksjonerte bestemmelser ikke bør innføres uten forutgående grundig analyse av behov og virkning. Slik analyse foreligger ikke i dette tilfellet.

 Folksomt på Engestranda

Folksomt på Engestranda

Sandefjord Venstre har kjempet for fir ferdsel på Yxney i flere år. Les tidligere artikler her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**