AMU bekymret for sykefraværet

Et enstemmig AMU ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere sykefraværet i Risør kommune og som et strakstiltak settes HMS (Helse, muljø og sikkerhet) som første sak på sakslisten ved alle ledermøter, personalmøter osv for å øke fokus på de ansattes HMS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kjell MacDonald fremmet konstruktivt forslag om de ansattes HMS.

Kjell MacDonald fremmet konstruktivt forslag om de ansattes HMS.
Foto: Jan Einar Henriksen

Dette ble klart da AMU diskuterte sykefraværet i et møte 11.5.09. Kjell MacDonald fra koalisjonen pekte da også helt rett på at det er et lederansvar å forebygge og følge opp sykefravær og ba om at arbeidet ble gitt høyeste prioritet. Samtidig viste han på en fin måte at koalisjonen tar de ansattes HMS på alvår. Kjell pekte også på hvor viktig det var å se hva som ble gjort av forebyggende tiltak på de avdelingene som hadde lavt fravær for å lykkes i arbeidet med å redusere fraværet der hvor dette var høyt.

Vedtaket er forøvrig helt i tråd med Risør Venstres valgønske om å øke fokus på de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Samtidig gir forslaget en helt annen kraft enn rådmannens passive forslag om kun å ta fraværet til orientering.

Kjells forslag, som ble enstemmig vedtatt:
AMU ser med bekymring på det høye sykefraværet i Risør kommune, og AMU ber rådmannen
1. utarbeide en skriftlig handlingsplan for å redusere sykefraværet. Arbeidet gis høyeste prioritet og fremlegges på neste AMU møte.
2. ta en revisjon av retningslinjer for forebygging og oppfølging av sykefravær og fremlegger sak om revisjon av retningslinjene på neste AMU møte.
3. forberede arbeidsmiljøundersøkelser ved de avdelingene hvor sykefraværet er over 10 %. Rådmannen bes fremlegge utkast til arbeidsundersøkelse, metode osv på neste AMU møte.

Som et strakstiltak ber AMU rådmannen sette opp helse, miljø og sikkerhet (HMS) som sak 1 på alle ledermøter, personalmøter osv. for å øke fokus på de ansattes HMS.

AMU ser det som viktig at alle ledere med personalansvar, lokale VO/HVO og medlemmer og varamedlemmer til AMU har gjennomført 40 timers grunnkurs innen helse, miljø og sikkerhet og ber rådmannen fremlegge en oversikt over de nevnte hvor det fremgår hvem som har 40 timers grunnkurs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**