Venstre for et bedre samfunn

Venstre ser tre store oppgaver for neste periode; ta steget over i lavutslippssamfunnet, satse på kunnskapssamfunnet og gjennomføre en velferdsreform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Øystein Haga og Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Av stortingskandidatene Øystein Haga og Anne Tørå Solsvik

Venstre er klar over, og opptatt av, at man må samarbeide for å finne løsninger. Derfor er vi like tydelige på hva som er mulig for oss, og hvor kompromissene blir for vanskelige til at det er mulig å ha en trygg og klar styring sammen. Derfor er Venstre tydelige på at avstanden er for stor til FrP.

Venstre ser tre store oppgaver for neste periode; ta steget over i lavutslippssamfunnet, satse på kunnskapssamfunnet og gjennomføre en velferdsreform.

I dag er vår velstandsutvikling basert på utvinning og forbrenning av fossil energi. Dette er i ferd med å endre klimaet dramatisk, og Norge har som leverandør av kull, olje og gass et stort ansvar.

Venstre vil at Norge i neste stortingsperiode skal ta de avgjørende stegene fra å være en fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi. Vi vil at Norge skal være i tet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet. Det krever mindre skatt på arbeid og mer skatt på miljøfiendtlig atferd. Dette krever at vi gradvis redusere utvinning av olje og gass til fordel for en stadige sterkere satsing på fornybar energi. Slik sikrer vi at Norge opprettholder sin velstand og vår posisjon som energinasjon også i en ny, fossilfri tidsalder.

Venstres mål er å utvikle Norge til et liberalt kunnskapssamfunn. En offentlig skole av høyeste kvalitet er vår førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet.

Hovedoppgaven er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen, følge elevene tettere opp de første skoleårene og styrking av opplæringen i basisfagene lesing, skriving og regning. Vi vil gjøre lærerutdanningen bedre, og tilby lærere systematisk videreutdanning. Venstre vil også trappe opp satsingen på høyere utdanning og gjeninnføre en sterk satsing forskning.

Kunnskapssamfunnet krever omlegging til nye typer nærings- og arbeidsliv i Norge. For Venstre er det et selvstendig mål at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag. Venstre vil derfor legge bedre til rette for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Å senke skatten på arbeid er en viktig del av den nye kunnskapsøkonomien.

Velferdssamfunnet står foran store utfordringer. Norge bruker mer penger på helse enn de fleste andre land, men stadig mer av pengene brukes på dyr behandling i sykehus, mens de mange som mest av alt trenger daglig pleie og omsorg, ikke får den hjelpen de trenger.

Venstre vil ha en velferdsreform hvor flere helse- og omsorgstjenester, penger og fagfolk flyttes til en forsterket helse- og sosialtjeneste i kommunene. Da kan vi gi behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø, slik at vi får et bedre tilbud og økt verdighet. Nærhet til brukerne gir også større mulighet til å aktivisere det frivillige hjelpeapparatet i samarbeid med det offentlige.

Venstres velferdsreform krever at vi får nye, sterkere kommuner som er i stand til å ta over ansvar for oppgaver som i dag er statlige og sentraliserte.

Venstre vil skape et bedre samfunn i dag som møter og løser morgendagens utfordringer!

Øystein Haga
1. kandidat Aust — Agder Venstre

Anne Solsvik
2. kandidat Aust — Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**