Kunnskapsminsteren støtter Venstres krav om skolebesøk

Kunnskapsministeren svarte dette på Venstres Odd Einar Dørums skriftlige spørsmål om ikke politikere kan besøke skolene:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

Stortinget
Karl Johansgate 22
0026 OSLO

Deres ref Vår ref Dato
200902706-/HTF 18.05.2009

Spørsmål til skriftlig besvarelse om folkevalgtes besøk på grunn- og videregående skoler

Spørsmål nr. 1160

På generelt grunnlag mener jeg at folkevalgte bør gis bred adgang til å besøke grunnskoler og videregående skoler, blant annet for å utvide sin kunnskap om skolen og den virksomheten som skjer der. Samtidig ser jeg ikke bort fra at det kan tenkes tilfeller der skoleledelsen ser tidspunktet for skolebesøk upassende og av den grunn må utsette eller avvise slike besøk.

Jeg vil understreke at skolen har viktige oppgaver knyttet til å gi elevene kunnskaper om de politiske partiene og bakgrunn for å ta egne standpunkter. Spesielt før valg mener jeg det er viktig at skolene slipper til folkevalgte og andre som vil informere elevene og være med på å motivere disse til å bruke stemmeretten sin.

Skolene må ha god anledning til å legge føringer for når besøk skal skje og i hvilket omfang. Men jeg er kritisk til at det fattes vedtak om at folkevalgte eller andre representanter generelt ikke skal ha adgang til å besøke skolene.

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

Fylkesråd Aasa Gjestvang, uttaler til HA 16 mai 2009, sitat: " Misvisende fra Hedmark Venstre om skolebesøk," sitat slutt.
Videre påstår fylkesråden at det spørsmålet som Venstres skolepolitiske talsmann, Odd Einar Dørum, har reist overfor Kunnskapsminster Bård Vegard Solhjell i stortinget , ikke er relevant i forhold til det avslaget som Hedmark Venstre og Erik Ringens fikk fra fylkesrådet.
Det er feil. Det skriftlige spørsmålet som har gått til statsråden har denne ordlyden, sitat:" Vil statsråden presisere at det skal være mulig for folkevalgte å besøke grunn- og videregående skoler, og at det er avgjørende viktig at skoler etterstreber åpenhet ift. Folkevalgte og samfunnet for øvrig? " sitat slutt. Det betyr at kunnskapsminsteren i sitt tilsvar enten må stille seg bak avslaget eller overstyre det.

Videre argumenterer fylkesråd Gjestvang om sitat: " enkeltpartiers ønske om en styringsdialog med den enkelte skoleledelse." Det har Hedmark Venstre aldri bedt om. Jeg vil minne henne om at i brevet som gikk til alle fylkets videregående skole antydet vi følgende tema for besøket:
Skolens ressurssituasjon
Elevresultater og faglig utvikling
Frafall og gjennomføringsgrad
Andre problemstillinger som oppleves som vesentlige

Dersom Gjestvang frykter at vedtaket blir omgjort, er det bedre at hun sjøl omgjør det nå. Det er mer respektabelt enn å late som om det var noe annet Hedmark Venstre har bedt om. Fylkeskommunens største og viktigste ansvarsområde er å drive fylkets 14 videregående skoler. Vi som er folkevalgte og tilhører opposisjonen i fylkestinget, har som oppgave å kontrollere fylkesrådet og de som har det politiske ansvaret i fylket. For å gjøre denne jobben må opposisjonen kunne få kunnskap om de faktiske forholdene ute på den enkelte skole. Årsmeldinger og de rapportene som fylkestinget får til behandling, vil ofte bære preg av en politisk behandling og vil ikke nødvendigvis presentere forhold som er kritikkverdige eller utilfredsstillende i fylkets 14 videregående skoler. Derfor er avslaget et angrep på demokratiet og gjør det umulig å utøve rollen som opposisjonspolitiker. Avslaget føyer seg inn i en lang politisk tradisjon i Hedmark som preges av mangel på åpenhet og med krav om munnkurv fra de ansatte. Det vil si mangel på demokrati

Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**