Stemmerett for 16-åringer på agendaen

Nå kan Hurum søke om å bli forsøkskommune ved neste kommunevalg. Stemmerett for 16-åringer er nedfelt i Venstres prinsipprogram og er således en god gammel venstresak. Spørsmålet blir om de andre politiske partiene tør å la ungdommen gå til stemmeurnene og si hva de mener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

ungdom

Foto: mk

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i forsøk med stemmerett for 16-åringer. Forsøket med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år gjelder for kommunestyrevalget i 2011 og vil ikke gjelde fylkestingsvalget som avholdes samtidig. Forsøket åpner ikke for endringer i kravet for å være valgbar til kommunestyret, en 16-åring vil ikke kunne velges som representant til kommunestyret.

Ordføreren var positiv da hun svarte på Venstres interpellasjon 1. april i fjor om å la 16-åringer stemme ved kommunevalg som en forsøksordning. Hun lovet da å fremme en sak for kommunestyret om å bli med i en prøveordning — dersom det ble åpnet opp for dette. Nå ligger invitasjonen fra departementet på bordet og kommunestyret skal den 26. mai ta stilling om Hurum skal søke.

Hurum Venstre mener senking av stemmerettsalderen er god distriktspolitikk
I dag er den gjennomsnittlige førstegangsvelgeren 20 år. Det er bare kommunevalg hvert fjerde år , og innen de unge får stemt, er mange flyttet fra hjemkommunen sin for å ta videre utdanning. Unge er eksperter på sin kommune, men det blir vanskeligere og kanskje også mindre interessant å følge med på lokalpolitikken når man ikke bor i kommunen. Dersom man kan stemme som 16- eller 17-åring, er det større sannsynlighet for at man fremdeles bor i Hurum og er engasjert i lokale forhold.

Reell innflytelse
Venstre mener at dersom de unge får en positiv opplevelse av reell innflytelse, vil også terskelen for å flytte tilbake til hjembygda etter endt utdanning og stifting av familie bli lavere. En aktiv barne- og ungdomspolitikk et et viktig grep for å hindre avfolking av bygdene.

Elektroniske medier
Høyre snakker varmt om å bruke ungdommens kanaler og om å legge bedre til rette for forhåndsstemming. Her er Venstre og Høyre helt på linje. Vi mener det blir stadig viktigere å bruke internett for å nå potensielle velgere med vårt politiske budskap. Ikke minst den yngre generasjon er flittige brukere av elekroniske medier, og det bør alle partier ta inn over seg. Eksempelvis sørger Venstre for å holde hjemmesidene sine oppdaterte med nyttig og relevant informasjon om lokale saker til enhver tid.

Vellykket utprøving i Tyskland
I fem tyske delstater har det siden 1996 vært 16-års stemmerett ved delstatsvalg. Den generelle holdningen blant eldre og unge før valget var negativ. Man fryktet at valgdeltagelsen ville bli enda lavere. Men slik ble det ikke. Erfaringene fra Tyskland viser at valgdeltagelsen for 16- og 17-åringer er høyere enn for den tradisjonelle gruppen førstegangsvelgere opp til 35 år. Den nye velgergruppens partivalg skilte seg ikke ellers fra resten av befolkningen. Det viste seg også at at de politiske partiene aktivt la om valgkampstrategiene sine for å nå fram til den nye velgergruppen, og de unge følte at de ble mer tatt på alvor.

Lokaldemokrati inn i skolen
Det er viktig at lokaldemokrati og informasjon om valg inngår i pensum på skolen. På denne måten får de unge bakgrunn for å gjøre et valg av det partiet som de føler seg mest hjemme i. Det at unge får muligheten til å delta i sitt første valg mens de fortsatt er i en læringskontekst er en viktig suksessfaktor og en medvirkende årsak til at flere europeiske land bl.a. Storbritannia, ser nå på denne muligheten. Gode vaner bør læres tidlig og å bruke stemmeretten sin er en slik god vane.

Bør søke

Stemmerettsalderen er blitt senket fire ganger siden 1920. Hver gang har det vært en stor diskusjon mellom politikerne og det har vært stor uenighet i befolkningen. Det kreves en grunnlovsendring for å forandre stemmerettsalderen. Det krever igjen 2/3 flertall i to stortingsperioder, så dette er ikke noe som kan skje over natten. Men det kreves ingen grunnlovsendring for å prøve ut ordningen. Venstre mener det bør åpnes for prøveprosjekter med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011 og at Hurum bør søke om å bli med i en slik ordning.

Kjenner hvor skoen trykker
Ved å gi stemmerett til 16-åringer tvinger vi samfunnet til å lage et bedre tilbud til unge. Unge har en viktig kompetanse som vi trenger. Storsamfunnet skal tilby tjenester til alle — også unge mennesker – og det er de som har skoen på, som kjenner hvor den trykker.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen
leder, Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**