Næringspolitikk

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapningen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter. Vi vil satse på forskning og nyskaping og legge bedre til rette for de som vil skape en arbeidsplass for seg selv og flere.

Venstre vil legge om den økonomiske politikken, og dermed også næringspolitikken. Vi vil vri beskatning fra arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Med Venstres skattepolitikk blir det mer lønnsomt å arbeide og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, og mindre lønnsomt med forbruk og forurensing. Venstres grønne skattepolitikk er framtidsrettet, bra for miljøet og bra for næringslivet. Venstre ønsker en grønn økonomi som legger til rette for at Norge skal gå fra å være en fossilnasjon til å bli et lavutslippssamfunn. Venstre vil at Norge skal være først i verden med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**