Skoleplan vedtatt

Den nye skoleplanen “Hurumskolen mot år 2015” ble vedtatt i kommunestyret 26. mai. En skole med fokus på læring, kvalitet og trivsel — det er det overordna målet for planen. Dette kunne alle i salen enes om. Det som skapte høy temperatur var lokalisering av en lenge etterlengtet svømmehall i kommunen. Bygging av ny skole for Tofte og Filtvet, derimot, var uproblematisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fjell skole

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Overordnet
Skoleplanen "Hurumskolen mot år 2015" har i løpet av behandlingsprosessen vært ute på høring. To av høringssvarene påpeker at målene i planen er lite konkrete.

Rådmannen kommenterte dette slik: Dette er en strategisk plan som er overordnet og skal gi retning for Hurumskolen. Det er virksomhetene som skal utforme resultatmålene i samsvar med statlige og kommunale føringer og i tråd med de økonomiske rammer som er avsatt.

Alle partier var glade for å ha fått på plass en plan som tar for seg både innhold og skolebygg.

 Gunn-Torill Homme Mathisen.

Gunn-Torill Homme Mathisen.
Foto: Tove Kristiansen

Satsing på skole er en kjernesak for Venstre. Gunn-Torill Homme Mathisen (V) påpekte at det er et kort tidsperspektiv for planen, kun fram til 2015.

Hun viste ellers til positive tilbakemeldinger når det gjelder alternative læringsarenaer og at man bør ta hensyn til disse tilbakemeldingene når neste års budsjett skal vedtas.

Ny skole
Vedtaket innebærer mellom annet at skolekretsene Filtvet og Tofte blir slått sammen og at ny skole skal bygges. Kostnadsramme er 160 mill. kroner. En ny og moderne skole tilpasset dagens behov er tenkt stå ferdig i 2014.

Det har vært nesten overraskende stor enighet om bygging av ny skole for Filtvet og Tofte. Ingen av høringsinstansene har vært i mot forslaget, inkludert FAU ved de respektive skolene. Det ble derfor heller ingen stor debatt omkring akkurat dette punktet i kommunestyresalen. Utredning av tomtevalg igangsettes så snart som mulig.

 Ny skole vil koste kr 160 000,-

Ny skole vil koste kr 160 000,-
Foto: Microsoft

Økonomi
Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon og 160 mill. kroner er jo mye penger.
Det er imidlertid etablert en rentekompensasjonsordning for rehabilitering og investering av skolebygg.

Ordningen innebærer at kommunen gis anledning til å ta opp lån innenfor tildelt ramme med 5 års avdragsfrihet. Samlet løpetid er på 20 år. Staten dekker rentekostnadene for hele 20 års
perioden. Investeringsramma for kommunen i tilknytning til denne ordningen er kr.
24.797.000,-.

Hva med Folkestad?
Det var noe diskusjon rundt Folkestad skole og hvorvidt disse elevene i framtiden skal gå på den nye skolen i Tofte/Filtvet-området. Flertallet mente at man i vedtaket ikke binder seg til å legge ned Folkestad skole, men at det legges til rette for trinnvis utbygging slik at skolen på sikt kan ta deler av elevene fra Folkestad.

 Hurum får svømmehall

Hurum får svømmehall
Foto: Wikipedia

Ja til svømmehall
Det har jo i årevis vært ønske om en svømmehall i Hurum. Barna i Hurum har vært nødt til å reise ut kommunen for å få svømmeundervisning. I en kystnær kommune som Hurum er, er dette ikke gunstig. I skoleplanen var det foreslått et punkt om bygging av svømmehall.

Det som skapte debatt var hvor den eventuelt skal ligge og om den skal være kommunal eller privat finansiert. Ap og Frp tok en Ole Brum: Ja, takk — begge deler, gjerne både en privat og en kommunal.

De forlangte også at det skulle stå eksplisitt at det skal legges til rette for å bygge svømmehall i tilknytning til den nye barneskolen i søndre Hurum. De øvrige partiene mente at det er det samme hvor svømmehallen ligger, bare vi får en svømmehall i kommunen. Det være seg på Tofte, i Sætre eller på Klokkarstua. Men Frp og Ap har flertall, så da ble det slik de ville.

*****************

 Glade skolebarn.

Glade skolebarn.
Foto: Microsoft

Planen i kortform:

Visjon: Med kunnskap, læring og utvikling — inn i framtida

Overordna mål: En skole med fokus på læring, kvalitet og trivsel.

De valgte strategiene er:

1. Ivareta rettighetene om god tilpasset opplæring
2. Utvikle Hurumskolen som en lærende organisasjon
3. Sikre medvirkning gjennom et godt skole/hjemsamarbeid
4. Sikre god kvalitet gjennom rapportering og oppfølging
5. Rekruttere og beholde gode ledere og ansatte for å sikre kapasitet og kompetanse
6. Sikre gode skoleanlegg tilpassset framtidens behov i tråd med statlige og kommunale
føringer

Slik ble skolevedtaket:
1. Kommunestyret vedtar framlagte planforslag «Hurumskolen mot år 2015» i tråd med
alternativ 2 under punktet «Sikre gode skoleanlegg tilpasset framtidens behov i tråd med statlige
og kommunale føringer» på siste side i planen.

Her vedtas følgende:
2. Sætre skole rehabiliteres og holdes i driftsmessig stand til det bygges ny skole på Sætre som
ferdigstilles i 2020 med tanke på økt elevtall knyttet til Storsandutbyggingen. I den forbindelse
utredes også utbyggingsbehov for Grytnes ungdomsskole.
Sak om plan for rehabilitering av Sætre skole fremlegges til høsten.
3. Kostnadsrammen for rehabiliteringen settes totalt til inntil 20 mill og dekkes av Statens
finansieringsordning for skolebygg. Kostnadene innarbeides i økonomi- og
handlingsprogrammet for 2010- 2014.
4. Det bygges ny barneskole i Tofte/Filtvet området som ferdigstilles i 2014. Elever fra Tofte
skole og Filtvet skole innlemmes i den nye skolen i området. Kostnadsrammen på 160 mill
innarbeides i økonomi- og handlingsprogrammet for 2010-2014 og dekkes av egenkapital og
lånemidler.
Det legges til rette for trinnvis utbygging slik at skolen på sikt kan ta deler av elevene fra
Folkestad. Det legges til rette for gode gymfasiliteter.
Utredning av tomtevalg igangsettes så snart som mulig og driftsutvalget anbefaler at
formannskapet avsetter midler til dette arbeidet innenfor strukturendringsmidlene i 2009.
5. Dagens kretsgrenser opprettholdes inntil ny skole er ferdigstilt.
6. Man bør ta sikte på å legge til rette for etablering av svømmebasseng i tilknytning til skolen i
søndre Hurum.

Penger, økonomi

Foto: Microsoft


Fakta om midler til skole 2009

Kommunen har allerede bevilget 1,95 mill til rehabilitering av skolebygg gjennom budsjett for 2009.

Det er satt av midler til følgende tiltak:
* Filtvet skole, nytt tak – kr 700 000,-
* Utbedring av toalettforholdene ved Sætre skole — kr 800.000,-
* Tofte skole, drenering og standardheving – kr 300.000,-
* Hurum ungdomsskole, diverse oppgraderinger kr 150.000,-

I tillegg er det i kommunestyremøte den 17.02.09 under sak om Stortingets tiltakspakke vedtatt
følgende rehabiliteringstiltak på til sammen 3,050 mill kr inkl. mva som finansieres med rentefrie
lån.

* Sætre skole, diverse oppgraderinger, blant annet tilrettelegging av ny elevbase i dagens
bomberom – 2 mill. kr
*Folkestad skole, fasadebehandling av sløydbygget kr 230.000,-
* Hurum ungdomsskole, diverse brannvernstiltak – kr 150.000,-
* Filtvet skole, utskifting av vinduer — kr 200.000,-
* Tofte skole, diverse utbedringsarbeid – kr 370.000,-
* Grytnes ungdomsskole, utbedre tak — kr 100.000,-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**