Vanskelig sambruk for Tofte fritidsklubb og dagsenter for funkjonshemmede

I Driftsutvalget sitt møte den 2. juni var en av referatsakene en evaluering av sambruksavtalen på Fjordgløtt mellom Tofte fritidsklubb og virksomhet for funksjonshemmede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Askelund bofellesskap og Knausen barnebolig har brukt Fjordgløtt til dagsenter tre dager i uken. Da Tofte ungdomsklubb mistet sine lokaler i Doktorgården fikk de avtale om å flytte til Fjordgløtt og en samarbeidsavtale ble inngått.

 Tofte fritidsklubb ønsker seg mer plass.

Tofte fritidsklubb ønsker seg mer plass.
Foto: Unge Venstre

Kr 450 000,- er brukt til å sette huset i stand og tilrettelegge for klubbdrift. Ungdommen har vært med og satt sitt preg på lokalene. Klubben har åpent to kvelder i uken. Fjordgløtt blir per i dag bare benyttet av fritidsklubben da det har vist seg at lokalet ikke lenger egner seg for de sterkt funksjonshemmede brukerne av dagsenteret etter at det ble opprustet til klubbdrift.

Klubbens sine erfaringer i forhold til sambruk er at man har måttet redusere aktivitetstilbudet på grunn av liten plass — det er kun 1. etasje som er tillatt brukt. Aktiviteter som airhockey, fotballspill og bordtennisbord er ryddet bort til fordel for biljardbordet som står i stuen. Dette er bekymringsfullt i forhold til rekruttering. Klubben har også mangel på lagringsplass. Dernest blir støynivået høyt. Diskoteket er viktig for ungdommene, men når man ikke kan benytte 2. etasje, gjør høy musikk det vanskelig å få ro nok til samtaler og spill i stuen.

 Det er blitt vanskelig for de funksjonshemmede å ta seg fram i Fjordgløtt.

Det er blitt vanskelig for de funksjonshemmede å ta seg fram i Fjordgløtt.
Foto: © Bsj | Dreamstime.com

Dagsenteret påpeker at de ikke har nok lagringsplass til utstyret som de funksjonshemmede brukerne må ha på senteret. I det hele har de for liten plass. De utbedringene som er gjort for å legge til rette for klubbdrift har redusert framkommeligheten inne for rullestolbrukerne og dessuten gjort det vanskelig for de av brukerne som er svaksynte å ta seg fram. Dagsenteret mener også at det mangler gode rydderutiner og at rengjøringen i Fjordgløtt ikke er god nok.

 Til tross for respekt for hverandre fungerte dessverre ikke sambruksavtalen.

Til tross for respekt for hverandre fungerte dessverre ikke sambruksavtalen.
Foto: Microsoft

Klubben og dagsenteret sine ansatte har hatt en god kommunikasjon siden sambruksavtalen ble inngått i august i fjor. De har forsøkt å legge forholdene til rette for delt bruk av lokalene, men utfordringene har vært mange. Forsøket med sambruk er gitt opp av dagsenteret basert på problemene som de har beskrevet.

Klubbleder og ungdommene har ytret ønske om også å kunne ta i bruk 2. etasje i Fjordgløtt, mens virksomhet for funksjonshemmede skisserer bruk av underetasjen på Filtvet Helsetun som en mulig løsning for dagsenteret. Det er dog ikke noen konkrete planer for dette, ei heller er det gjort noen kostnadsoverslag.

Det var møtt fram mange ungdommer fra Tofte fritidsklubb og deres talsmann fikk komme til orde i møtet i Driftsutvalget. Han gjentok at de ønsker å få ta i bruk 2. etasje i Fjordgløtt til klubbdrift da de mener de har for liten plass. Til høsten begynner det et nytt kull på 80 ungdommer på ungdomsskolen og målet er å rekruttere flest mulig til fritidsklubben, men da blir det trangt om plassen.
I den nylig vedtatte skolebruksplanen "Hurumskolen mot 2015" ble det klart at lokalene Skoledalen 3 ikke skal bli skal bli en del av Tofte skole. Man kan nå derfor utrede om Skoledalen 3 eventuelt skal bli "Fritidssenter for ungdom”.

 Gunn-Torill Homme Mathisen vil at både dagsenter for funksjonshemmede og Tofte fritidsklubb skal ha gode lokaler.

Gunn-Torill Homme Mathisen vil at både dagsenter for funksjonshemmede og Tofte fritidsklubb skal ha gode lokaler.
Foto: Finn Dale Iversen

Venstrerepresentanten Gunn-Torill Homme Mathisen understreket i møtet i Driftsutvalget at det er viktig å satse på ungdommen og på forebygging. – Rusmisbruk blant ungdom har ført til flere oppslag i lokalavisen og det har nok gitt mange en liten vekker. Kommunen kan gjøre noe, men først og fremst må foreldrene på banen.

– Tofte Fritidsklubb må få forutsigbare rammebetingelser. Dernest bør vi se på om kommunen bør utvide klubbtilbudet til flere dager i uken for å gi ungdommen et sted å være. Dette er noe Venstre vil se på framfor budsjettforhandlingene for 2010, sier hun.

Homme Mathisen var opptatt av å få på plass et tilbud for brukerne av dagsenteret for funksjonshemmede så fort som råd – eller rett over sommeren. De funksjonshemmede må ha et sted å være som er tilpasset sine behov og Homme Mathisen mener at underetasjen på Filtvet Helsetun er egnet til formålet.

Hun fremmet følgende forslag til vedtak:

Driftsutvalget ber om at det framfor budsjettbehandlingen

– Utredes en eventuell bruksendring, samt hvor store kostnader en oppgradering og tilrettelegging for ungdomsklubbdrift også i 2. etg. av Fjordgløtt, vil innebære. Dette slik at man kan vurdere dette alternativet opp imot å bygge om Skoledalen 3 til Fritidssenter for ungdom.
– Man ber samtidig om at det utredes hvilke kostnader som er forbundet med å ta i bruk underetasjen på Filtvet Helsetun til dagsenter for funksjonshemmede.

Vedtaket i saken ble slik:
Referatet ble enstemmig tatt til orientering.

Gunn-Torill Homme Mathisens forslag oversendes administrasjonen til oppfølging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**