Venstre gir ikke opp kampen for Frognmarka!

Frogn Venstre stod mandag 8. juni alene i planutvalget i den politiske kampen for å forhindre nedbygging av Frognmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Reguleringsplan for næringsområder på Holt, ble behandlet av utvalg for miljø, plan og byggesak mandag 8. juni. Rådmannen innstilte ovenfor utvalget at planen måtte legges ut til fornyet offentlig høring da det var såpass mange endringer etter at planen har vært på høring, at de var å anse som vesentlige.

Venstre foreslo å stoppe reguleringen, og at arealdisponeringen skulle tas opp på nytt når kommuneplanen skal rulleres. Forslaget fikk kun Venstres to stemmer.

Nicolay Corneliussen

Foto: Venstre

-Vi konstaterer at både SV og KrF nå i praksis har gitt opp kampen for å forhindre nedbygging, selv om de tidligere har erklært seg selv som motstandere, sier Venstres Nicolay Corneliussen. Det er vanskelig å tolke deres stemmegiving på noen annen måte, og det bidrar til å svekke kampen om å bevare Frognmarka.

-Denne saken dreier seg om viktige prinsipper, sier Corneliussen. Det dreier seg om miljøvern generelt og markavern spesielt. Det dreier seg om næringslivsutvikling og det dreier seg om hvordan vi skal bygge ut kommunen for fremtiden. Det foreliggende planforslaget for Holt Park, som nå er vedtatt lagt ut til ny 1. gangs behandling er ingen god plan for Frogn Kommune, og Frogn Venstre ønsker en alternativ politikk til dette.

Venstre ønsker en næringsutvikling i Frogn som retter seg mot bedrifter som ikke er arealkrevende, men som støtter oppunder kommunens naturlige fortrinn innenfor turisme, handel og jordbruk samt en næringsutvikling som tar utgangspunkt i små og mellomstore bedrifter som er bygget på kunnskap. Corneliussen viser til at dette kan oppnås uten å bygge ned Holtskogen, men ved å ta i bruk de arealene vi allerede har avsatt til næringsområder i kommunen.

_______________________________________________________
Venstres forslag i utvalget: "Reguleringsplan for Holt park legges ikke ut til offentlig ettersyn på grunn av de store naturverdiene knyttet til arealene herunder ulemper for opprettholdelse av det biologiske mangfoldet, friluftsliv, jord/skogressurser og kulturlandskap samt generering av økt trafikk og dermed økt klimautslipp. Videre medfører planen, slik den foreligger, at det legges til rette for bedrifter med lav tetthet av arbeidsplasser i forhold til nedbygget areal slik at fordelene nye arbeidsplasser vil gi er mindre enn ulempene for miljøet. Eventuelt nytt forslag til reguleringsplan kan ikke behandles før arealdisponeringen er vurdert ved neste rullering av kommuneplan."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**