Viktige seniorer

Seniorpolitikken i Hurum var oppe til debatt i det siste kommunestyremøtet før sommeren. Kommunen sin økonomiske situasjon gjør at man også på dette området må foreta justeringer av de økonomiske virkemidlene. Gunn-Torill Homme Mathisen (V) syns Hurum kommune får beholde mye kompetanse for en prislapp på kr 600 000,-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sedler

Foto: Venstre

Etter vedtak ble fattet står det igjen kr 600 000,- på budsjettet for seniorpolitiske tiltak for 2009, etter at man hadde redusert posten med kr 700 000,- . Denne summen brukes til individrettede tiltak, mens tilretteleggingstilskudd til den enkelte senior og trivselstiltak til virksomheten tas ut av ordningen i 2009.

Ordningen evalueres i tilknytning til behandling av økonomi- og handlingsprogrammet 2010 — 2013.

Fakta — økonomiske virkemiddel
24 ekstra fridager med lønn — ingen bonus
12 ekstra fridager med lønn + kr 12 000,- i bonus
0 fridager — kr 24 000,- i bonus

Fridager / lønn tas ut forholdsmessig avhengig av stillingsstørrelse. Dersom det tas ut AFP i 20 opp til 50 % av stilling gis forholdsmessig fritid. Ved større uttak av AFP gis ingen ekstra fritid. Den ansatte må stå i arbeid i minst 6 mnd. Etter fylte 62 år for at ekstra fritid kan tas ut.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) sa dette i debatten:
Det var kun en person som gikk av med avtalefestet pensjon (AFP) i Hurum kommune i 2008, mens hele 26 personer tok ut seniorpolitiske goder. Vi i Venstre, som føler oss som fødselshjelpere for ordningen i Hurum, gleder oss.

Gunn-Torill Homme Mathisen er glad for at seniorpolitikken fungerer etter intensjonene - og vel så det.

Gunn-Torill Homme Mathisen er glad for at seniorpolitikken fungerer etter intensjonene – og vel så det.
Foto: Per Mathisen

Det var i 2007 at Venstre begynte å jobbe for at Hurum skulle få en kommunal seniorpolitikk. Informasjon fra andre kommuner som allerede hadde innført seniorpolitiske tiltak ble innhentet og et saksframlegg ble jobbet fram. Saksframlegget ble deretter presentert for daværende ordfører Roger Ryberg og for pressen. Ordføreren var positiv og en arbeidsgruppe ble nedsatt. Hurum kommune sin seniorpolitikk ble vedtatt og ordningen trådte i kraft i mars 2008.

I henhold til beregning av gjennomsnittlig AFP – uttak i Norge skulle 16,8 av Hurum kommunes ansatte gå av med AFP i løpet av 2008. Hurum kommune hadde som mål å redusere uttak av AFP i henhold til gjennomsnittsuttak med 7,7 ansatte. Ved utgangen av året hadde 24 ansatte benyttet seg av ordningen. Kommunens mål ble innfridd så det holdt, i og med at kun en person gikk av med AFP i 2008. Dette viser at ordningen fungerer etter intensjonene.

AFP kan være en god ordning for mange som fyller 62 år og ikke ønsker å jobbe videre, men for kommunen er det udelt negativt. Man mister kompetanse — dyktige og erfarne ansatte blir borte. Det er ofte vanskelig å skaffe godt kvalifisert arbeidskraft, særlig i en tid med stort press i arbeidsmarkedet.

AFP – ordningen er svært dyr for kommunen. Det er beregnet at hver kommunal ansatt som benytter seg av AFP – ordningen koster kommunen 140.000 kroner i direkte utgifter. Det er altså mye å spare ved å få arbeidstakere til å fortsette å jobbe etter at de fyller 62 år.

Ved å legge til rette for en god seniorpolitikk vil kommunen spare mye penger og beholde mange dyktige medarbeidere som det faktisk er behov for. Nå får mange ansatte anledning til å kunne fortsette i jobben med en noe lettere arbeidsdag og med en akseptabel økonomisk løsning. Fri med lønn, fri med lønn + bonus eller bare bonus — det er den enkeltes valg.

Med bakgrunn i kommunen sin økonomiske situasjon finner Venstre det nødvendig at man konsentrerer seg om individrettede tiltak i inneværende år. I kartleggingen som ble utført blant kommunen sine seniorer / tidligere ansatte som hadde tatt ut AFP, ble det påpekt at fleksibilitet og mer fritid er viktige virkemidler for motivasjonen til å stå lenger i jobben.

I 2009 vil ytterligere 19 medarbeidere ta ut seniorpolitiske tiltak og totalt vil da 42 medarbeidere omfattes av ordningen. Det syns jeg er strålende! Tenk hva det hadde kostet oss dersom alle hadde tatt ut AFP. På denne måten beholder vi mye viktig kompetanse i virksomhetene til en prislapp på bare kr 600 000.-

Er det noen som tviler på at dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter?
I alle fall ikke Venstre.

 Kanskje en tur for å se på Færderseilasen på fridagen?

Kanskje en tur for å se på Færderseilasen på fridagen?
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**