Bedre satsing på psykisk helsevern

Venstre ønsker å legge langt bedre til rette for lavterskeltilbud for psykisk helse i kommunene. Tilgangen til et psykisk helsetilbud må bli en like selvfølgelig del av primærhelsetjenesten som allmennlegetjenesten, helsesøster- og fysioterapitjenesten, skriver Marie Brudvik i innspill i Sandefjords blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi trenger en politikk for psykisk helsevern som bygger på åpenhet, inkludering og respekt. Det vil bidra til et rausere og varmere samfunn for alle. Venstre ønsker at de som er syke skal få den hjelpen de trenger, der de trenger den. Samtidig handler ikke dette bare om helsepolitikk, men også om hvordan vi satser på nærmiljøet vårt med blant annet kultur og idrett, skriver Marie Brudvik videre.

Venstre er bekymret over den store bruken av tvang og tvangsmedisinering i psykisk helsevern. Det er behov for bedre opplæring og et større fokus på å redusere bruk av tvang i helsevesenet. Pasienter skal generelt ha reell medbestemmelsesrett i valg av behandlingsmetode.
Derfor vil Venstre:
– Gi statlige tilskudd for å utvikle en kommunal helsetjeneste som også ivaretar behovene for personer med psykiske helseplager.
– At pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer får samtidig behandling av både sin ruslidelse og sin psykiske lidelse. Kapasiteten må økes slik at pasientene kan komme i gang med avrusning mens de fortsatt er motivert.
– At det skal etableres psykologisk lavterskeltilbud på kommunehelsetjenestenivå, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning.
– Opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatriske sentre.
– Gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler om enkeltvedtak, overprøving, registrering og klage.
– Utvide bruken av alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser, for eksempel etter modell fra Bergen med psykiatrisk ambulanse.

Les hele innspillet i Sandefjords blad

Inger-Lill Husøy og Klara Ørbæk

Foto: Trygve Storrønningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**