Er lokalpolitikere korrupte og lite egnet til å ivareta strandsonen?

Regjeringspartiene mener tydeligvis at lokalpolitikere lar seg bestikke og lite egnet til å ivareta strandssonen. Anderledes kan det vel ikke tolkes når det langt på veg antydes at hytteeiere (les rike) med gode kontakter nærmest kan få til hva som helst i strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Ikke mye som minner om nedbygging av skjærgården på utsiden av store Vardøya 2. juli 2009

Ikke mye som minner om nedbygging av skjærgården på utsiden av store Vardøya 2. juli 2009
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre er for en restriktiv forvaltning av strandsonen og mener Risør gjør det på en god måte.

Risør kommune har i mer enn 70 år hatt byggeforbud på kommunalt eide øyer og holmer i skjærgården. I tillegg er flere hytter beliggende ved sjøen, av ulike årsaker blitt fjernet bl.a. ved Stuøya i Sørfjorden, mellom Hødnebøkilen og Nyhavn, ved Vrangsund, på Skaddene og ved Flatskjær utenfor Perleporten. Det en også en klar forutsetning for utbyggingen av det tidligere fabrikkområdet i Flisvika i Risør (regulringsplan vedtatt av bystyrets flertall mot ordførerens ene stemme) at det skal være fri ferdsel langs strandlinjen. Venstre legger samme forutsetning til grunn for den planlagte utbygging på Holmen at publikum også der skal ha full tilgang til strandlinjen.

Risør kommune er dermed i den situasjon at det faktisk er lagt opp til en vesentlig økning av tilgjengelige strandlinje, og ikke en nedbygging slik en lett kan oppfatte om en lytter til enkelte lokale, fylkeskommunale og statlige fora.

Risør Venstre kjenner seg derfor ikke igjen i beskrivelsen hvor det pekes på en uhemmet nedbygging av strandsonen.

Risør Venstre stiller seg også undrende til antydningen om at hytte og fritidshuseiere nærmest kan få til hva som helst i strandsonen. Og hvem er det så som eier hyttene? I Risør var det slik at lokalbefolkningen sikret seg tomt i strandsonen og satte opp en fiskehytte med forholdsvis enkel standard. Selv om noen få hytter, med beliggenhet innenfor 100 meters beltet fra tid til annen selges, er de aller fleste hyttene fremdeles eid av personer bosatt i Risør eller med klar familietilknytning til Risør.

Når det nå gjennomføres innskjerping i lovverket for plan og byggesaker bærer lovverket preg av manglende tillit til lokalpolitikerne. Hele ordningen bærer også preg av hastverk og det kommer til å skape mye unødvendig usikkerhet i et marked hvor lokale håndtverkere sårt trenger de byggeoppdrag de kan få. Høringsfristen for forskriften er satt til september måned, og før det skal politikerne avvikle ferie og valgforberedelser.

Hastverk er lastverk sies det, og det hele får mer et preg av valgkamputspill hvor SV, AP og SP vil vise hvor flinke de er til å stramme inn mulighetene overfor de rike hytteeierne som boller seg i strandsonen. At regjeringen samtidig viser så liten tillit til lokaldemokratiet at de tyr til trusler om inndragning betyr tydeligvis ikke så mye.

At redaktøren i lokalavisen AAB rutinemessig angriper koalisjonen var ventet, og som lojal Risørborger har han vel ikke lest Agderposten hvor det fremgår at Arendals AP ordfører er sterkt kritisk til det nye lovverket som fratar lokal styring, også i strandsonen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**