Troverdighet og tillit til sentrumsplanleggingen

Mye viktig kommunalt planarbeid pågår. Kommunestyret skal i august, eller i et av de førstkommende møtene, sluttbehandle kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Samtidig med dette arbeides det med sentrumsplanen. Der er vi ikke kommet lenger enn at planprogram og scenarier er til høring. Deretter kommer selve arealplanarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det legges nå opp til å fatte viktige vedtak om sentrumsplanens arealer i kommuneplanens arealdel. Dette er etter min mening svært uheldig og lite tillitsvekkende. Hvor reel blir da den diskusjon vi inviterer innbyggerne til i sentrumsplanleggingen?

Kort oppsummert er situasjonen slik:
Gjeldene kommuneplan (2004—2015) omfatter alle arealer i kommunen, også sentrum. Bestemmelsene om byggehøyder i sentrum fastslår stort sett 9,5 meter gesimshøyde på Nymoen, og 7,5 meter på Vestsida. Mange steder er høydene nærmere fastsatt i reguleringsplaner. Men det generelle bildet er at byggehøydene, med visse unntak, er relativt moderate.

I forslaget til ny kommuneplan (2009-2020) som i juni ble drøftet både i UMU og i formannskapet, og som snart skal sluttbehandles i kommunestyret, foreslås en betydelig økning av byggehøyder på deler av Nymoen. Helt konkret foreslås byggehøydene på Baneveien vest til 13 meter og på Hellebekk til 15 meter gesimshøye.

Samtidig, mens kommuneplanen er til sluttbehandling, er byens befolkning invitert til å mene om scenarier for sentrum. Et av de store spørsmålene der er hvor høye byggehøyder vi skal tillate på bl.a. Hellebekk og Baneveien. Ulike scenarier er lagt fram, med 2 etasjer (7-8 meter gesims), med 4 etasjer (12-13 meter gesims) eller med 6 etasjer (18-19 meter gesims), i disse områdene.

Det er noe meningsløst å be om synspunkter på dette i sentrumsplanprosessen hvis kommunestyret bestemmer nye høyder i kommuneplanen allerede i august. All erfaring tilsier at det er langt vanskeligere å redusere høyder i neste plan enn å øke de.

Venstre foreslo derfor i UMU å ta de arealene som nå er til drøfting i sentrumplanen ut av kommuneplanrulleringen, og i dette området la gjeldene kommuneplan (2004-2015) virke fram til sentrumsplanen sluttbehandles. Å tillate opptil 15 meters høyde her nå, er å gjøre byggehøydediskusjonen i viktige deler av sentrumsplanen lite reell. Vis meg det kommunestyret som sier 15 meter i år og halverer dette neste år.

Venstre fikk flertall for dette forslaget i UMU. I formannskapet ble dessverre vårt forslag nedstemt av Høyre, Arbeiderparitet og Senterpartiet. Vi håper disse partiene tenker seg om og revurderer dette fram mot sluttbehandlingen i kommunestyret.

Dersom nye byggehøyder for deler av sentrumsplanområdet blir vedtatt av kommunestyret i neste møte, settes det viktige sentrumsplanarbeidet i et noe underlig lys.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**