Framtidas skole

Venstres stortingsrepresentant i Vest-Agder, Anne Margrethe Larsen, har sendt dette innlegget til 6 aviser i Vest-Agder:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


FRAMTIDAS SKOLE

En god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, er et av Venstres mål. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Framtidas samfunn vil sette høye krav til nordmenns kunnskapsnivå. I skolen legges en viktig del av grunnlaget for den kunnskap og kompetanse som er helt avgjørende for framtidig verdiskaping i Norge.

Det er av stor betydning å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og matematikk i de første årene i skolen. Her må timetallet økes. Særlig realfagene må settes i fokus i norsk skole. Alle lærere og elever må få sin egen PC i ungdomsskolen, og opplæring i IKT må stå sentralt i hele grunnskolen.

Venstre vil beholde karakterene i ungdomsskolen og videregående skole, men disse må suppleres med konstruktiv rettleiing og kommentarer fra lærerens side. Tilpasset undervisning til den enklete elev må praktiseres i den grad det er mulig gjennom hele skoleløpet.

På 8.-10. klassetrinn vil Venstre gjennomføre et praktisk tilvalgsfag for å gi teoritrette elever økt trivsel.

Det store antallet elever som dropper ut av videregående skole er meget bekymringsfullt. På enkelte linjer er det så høyt som 30%. Dette kan motvirkes ved god rådgiving om utdanning både i ungdomsskolen og videregående skole. Årsakene til det store frafallet må kartlegges bedre.

Lærerne må hele tiden ha rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin yrkes-og fagkompetanse. Venstre ønsker å innføre et kompetanseår for lærere med jevne mellomrom. Kostnadene med en slik ordning skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune. Framtidas lærerutdanning må bli femårig med mer faglig fordyping og praksis for studentene. Faglig og pedagogisk dyktige lærere blir alfa og omega i morgendagens skole.

Lærere og administrativt personale opplever i våre dager en sterkt tiltagende byråkratisering av skoleverket. Et stort antall møter og mye administrasjon stjeler tid og krefter fra dem som har sin arbeidsplass i norsk skole. Byråkratiet må reduseres kraftig, slik at lærere får mer tid og overskudd til forberedelser og direkte oppfølging av elever og slik at admininstrasjonen får anledning til å drive den pedagogiske organiseringen av skolen.

Friskoler skal bare være et supplement til den offentlige skolen og må ikke ha et omfang og en utbredelse som svekker denne. Høye faglige krav og ikke-kommersiell drift må tillegges stor vekt.

Endelig er Venstre for at kultur brukes aktivt i undervisningen!

Anne Margrethe Larsen – stortingsrepresentant for Venstre

Anne Margrethe Larsen. Landsmøte 2008.

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**