Oljesøl når Risør

Oljesøl registrert på Randvik og på Stangholmen antas å skrive seg fra det Panama-registrete bulkskipet Full City, som gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund natt til fredag. Husk å ta enkle HMS forhåndsregler ved kontakt av tungoljesøl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Oljevernlenser lagret på Dampskibskaien og under det blå

Oljevernlenser lagret på Dampskibskaien og under det blå “rent vann” flagget.
Foto: Jan Einar Henriksen

Oljevernberedskapen i Risør er høynet, og på Dampskibskaia er det forhåndslagret oljelenser som skal benyttes for å samle opp oljesøl.

Verst tenkelig tidspunkt.
Oljesølet kommer på det verst tenkelig tidspunkt for sjøfugl bestanden, som nå er mest sårbar, og samtidig er mange frivillige mannskap bundet opp med aktiviteter i forbindelse med den årlige trebåtfestvalen kommende uke.

Mange spørsmål
Spørsmålet om tungolje skal tillates benyttet i båter som ferdes i Norske farvann blir dermed et høyst aktuelt tema fremover uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen, som i ettermiddag kom hjem fra en ferietur på Vestlandet. Ellers må det jo ringe en alarmbjelle hos noen dersom det er korrekt at bulkskipet Full City lå oppankret og ventet på tur for å komme inn til Langsund samtidig som man i alle media varslet opp til storm i det samme området.

Venstre har i mange år etterlyst bedre beredskap langs Skagerrakkysten og det er derfor all grunn til å følge med i det som nå skjer rundt beredskapen mot oljesøl i våre sårbare områder.

HMS ved nærkontakt med oljeforurensing:

Olje fra forliset av MS "Full City" har kommet på land flere steder. Det organiserte oppryddingsarbeidet styres etter faste regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Uorganiserte som vurderer å sette i gang egne tiltak, bør vite om følgende.

Ved store uønskede hendelser som medfører akutt forurensing, er det Kystverket som har det statlige ansvaret for å aksjonere. Da tas det i bruk ressurser i form av utstyr og personell i samarbeid med kommunale, fylkeskommunale og andre statlige ressurser, etter en fast nedfelt beredskapsplan. Oljesøl langs kystlinja skal håndteres av organisert beredskapspersonell – trent i bruk av utstyr og opplært til å følge forskriftsmessige krav til helse, miljø og sikkerhet.
Kystverket har utarbeidet retningslinjer for hvilke HMS-tiltak som personell som arbeider med organisert opprenskningen skal følge. Dette gjelder bl.a. bruk av vernebekledning, redningsvest, merking av adkomstveier, sperring av områder m.v.

Annet personell
som, i uorganiserte former, kan komme i berøring med oljen bør ta viktige forholdsregler.
Disse er bl.a.:
Vask straks bar hud som har kommet i kontakt med oljen
Ta straks av alle klær som eventuelt har blitt tilsølt av olje
Oljen gjør berget eller marka glatt. Vær oppmerksomhet pga. glifaren.
Husk at olje under skoene kan bidra til sekundærforurensning både i hus og uteområder

Selv om oljen kan ha en kraftig lukt, har målinger vist at dette ikke er skadelig og det er derfor ikke nødvendig med åndedrettsvern.

Det vil bli gjort særskilte analyser for å få avklart om det er giftige stoffer i oljen. Informasjon om resultatene vil bli publisert på Kystverkets hjemmeside. For ytterligere informasjon om befatning med forurenset masse, kontakt IUA i Aust-Agder, telefon: 90 75 00 31

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**