Venstre krever økt beredskap langs Skagerrak kysten

Kravet om økt beredskap langs Skagerrak kysten handler om langt mer enn krav om tilgjengelige slepebåter. Det er oljekatastrofen ved Såstein utenfor Langesund 31.7.09 et godt eksempel på, og innsatsleder ved IUA Telemark og havnedirektør i Porsgrunn Finn Flogstad pekte da også på at de hadde mange tilgjengelige slepebåter i sitt område .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør Venstre ønsker bedre oljevernberedskap

Risør Venstre ønsker bedre oljevernberedskap
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre mener Regjeringen bør oppnevne en undersøkelseskommisjon etter ulykken ved Såstein, slik at vi får belyst alle sider av hendelsen som førte til oljesøl, og den videre prosess i redningsarbeidet etter at ulykken inntraff.

Erfaringene fra denne, og tidligere skipsulykker bør resultere i at det allerede for kommende års statsbudsjett bør bevilges midler til etablering av fremtidig beredskap langs Skagerrak kysten (og forsåvidt for resten av vår kystlinje også).

Etter Risør Venstres mening må det også tas jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser av den sjørelaterte trafikk i Skagerrak, med særlig fokus på:
• valg av farleder for skipsfart
• avstand til land for å sikre innsats om uhell oppstår
• rapporteringsrutiner ved ankomst, last, bunkers osv
• ankerplasser
• GPS overvåking av all skipstrafikk på veg inn til våre havner for å fange opp avvik
• GPS overvåking av skip som ligger oppankret for automatisk å sikre tidlig varsling ved avdrift
• hvilke juridisk myndighet må kystsentralene ha for å overta kommando i akutte tilfeller
• stedsvalg for plassering av fremtidige kyststasjoner
• stedsvalg for plasserin av fremtidige slepebåtstasjoner (2 stasjoner)
• stedsvalg for fremtidig oljevernsenter
• oljevernutstyr
• osv.

Erfaringen fra IUA Telemark viser at det kreves godt kvalifisert personell, gode lokaliteter med godt utbygd samband, data, operasjonsrom, kantine osv osv, og en bør vurdere om det skal etavbleres en stor operasjonssentral for hele landsdelen.

Stedsvalg må vi ta senere, men vi kan jo minne om at Risør ligger midt mellom Sandefjord og Kristiansand, og egner seg i så måte godt som et fremtidig valg når det skal etableres en fremtidsrettet trafikksentral, oljevernsenter og slepebåtstasjon for Skagerrak kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**