Venstre krever økt beredskap langs Skagerrak-kysten

Kravet om økt beredskap langs Skagerrak-kysten handler om langt mer enn krav om tilgjengelige slepebåter. Det er oljekatastrofen ved Såstein utenfor Langesund 31.7.09 et godt eksempel på, og innsatsleder ved IUA Telemark og havnedirektør i Porsgrunn Finn Flogstad pekte da også på at de hadde mange tilgjengelige slepebåter i sitt område , skriver Jan Einar Henriksen, varaordfører i Risør og nestleder i Aust-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Oljesøl i Bamble

Foto: Øystein Haga

Venstre mener Regjeringen bør oppnevne en undersøkelseskommisjon etter ulykken ved Såstein, slik at vi får belyst alle sider av hendelsen som førte til oljesøl, og den videre prosess i redningsarbeidet etter at ulykken inntraff.

Erfaringene fra denne, og tidligere skipsulykker, bør resultere i at det allerede for kommende års statsbudsjett bør bevilges midler til etablering av fremtidig beredskap langs Skagerrak-kysten (og forsåvidt for resten av vår kystlinje også).

Etter Venstres mening må det også tas jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser av den sjørelaterte trafikk i Skagerrak, med særlig fokus på:
valg av farleder for skipsfart
avstand til land for å sikre innsats om uhell oppstår
rapporteringsrutiner ved ankomst, last, bunkers osv
ankerplasser
GPS overvåking av all skipstrafikk på veg inn til våre havner for å fange opp avvik
GPS overvåking av skip som ligger oppankret for automatisk å sikre tidlig varsling ved avdrift
hvilke juridisk myndighet må kystsentralene ha for å overta kommando i akutte tilfeller
stedsvalg for plassering av fremtidige kyststasjoner
stedsvalg for plasserin av fremtidige slepebåtstasjoner (2 stasjoner)
stedsvalg for fremtidig oljevernsenter
oljevernutstyr
osv.

Erfaringen fra IUA Telemark viser at det kreves godt kvalifisert personell, gode lokaliteter med godt utbygd samband, data, operasjonsrom, kantine osv osv, og en bør vurdere om det skal etavbleres en stor operasjonssentral for hele landsdelen.

Stedsvalg må vi ta senere, men vi kan jo minne om at Risør ligger midt mellom Sandefjord og Kristiansand, og egner seg i så måte godt som et fremtidig valg når det skal etableres en fremtidsrettet trafikksentral, oljevernsenter og slepebåtstasjon for Skagerrak-kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**