VENSTRE LØFTER DET KULTURBASERTE NÆRINGSLIV

Kunstnere er en mangfoldig gruppe. I kulturpolitikken er en av hovedutfordringene å legge til rette for at flest mulig skal kunne leve av sin kunst. Kulturpolitikken handler derfor også om en god næringspolitikk, spesielt rettet mot småbedrifter og enkeltmannsforetak innen kultursegmentet. Gjennom den generelle næringspolitikken vil Venstre legge til rette for at kunstnere får bedre muligheter og rammevilkår for å skape sin egen arbeidsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Øystein Haga viser tommelen opp for kunst og næring. Gi din stemme til Venstre og skaff Øystein en plass på Stortinger

Øystein Haga viser tommelen opp for kunst og næring. Gi din stemme til Venstre og skaff Øystein en plass på Stortinger
Foto: Jan Einar Henriksen

Der hvor andre partier er opptatt av kreativitet og skaperkraft som noe som er bra for en arbeidsgiver, bedriftseier eller for fellesskapet, er Venstres innfallsvinkel at det først og fremst er bra for den enkelte. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er skapt. Det kulturbaserte næringslivet bygger det kreative Norge.

For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Og det er ærefullt å tjene penger på å starte og drive sin egen bedrift — også innenfor kulturfeltet. Derfor har vi et sterkt engasjement for å bedre de sosiale rettighetene for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende. Vi må og skal ha flere kvinner som selvstendig næringsdrivende og gründere, og særlig innenfor kulturbasert næringsliv.

Mange av tiltakene som foreslås her må vedtas av Stortinget (skattevedtak og lovendringer), men også lokalpolitikerne kan legge til rette for kulturbasert næringsliv gjennom bl.a. støtteordninger i form av stipend, veiledningstjeneste og målrettet satsing på samarbeid mellom lokalpolitikere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Dessuten er det viktig å nyttegjøre seg av det lokale kulturarbeidet som utgangspunkt for kunst- og kulturopplevelser og utvikling av disse som nye næringsveier.

I kommende stortingsperiode vil Venstre prioritere følgende 10 tiltak for å bedre rammevilkårene for kulturgründere og det kulturbaserte næringslivet:

Bedre sosiale rettigheter for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende ved sykdom under svangerskap, og ved omsorg for små barn.

Redusere skjemaveldet for kunstnere og kulturarbeidere, innføre en egen og forenklet aksjelov for små kulturbedrifter (bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund) og gi rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven (tillate midlertidige ansettelser), redusert rapporteringsbyrde/-plikt, økte oppgavepliktsgrenser og ved skatte- og avgiftsstimuli.

Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet, for på denne måtenå stimulere til nytenkning og ta sjanser på "usikre" prosjekter.

Legge om merverdiavgiftssystemet innenfor kulturfeltet slik at også enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende kommer bedre ut enn i dag.

Dele Innovasjon Norge opp i en målrettet "framtidsdel" for kulturgründere/bedrifter som har gode bærekraftige idéer uavhengig av postadress og en del som har et mer distriktspreg for å sikre bosetting og eventuell bevaring, samt lage egne møteplasser og nettverk for gründere innen kulturbasert næring etter modell av British Business Angels Association.

Endre forvaltningsloven slik at alle gründere og kulturarbeidere som henvender seg til kommunen de bor i har krav på svar innen tre uker — i motsetning til slik det er nå når mange "aldri" får svar.

Gi kunst- og kulturstudenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år , samt innføre etablererstipender i regi av kommuner og fylkeskommuner for etableringer innen kulturbasert næringsliv.

At ingen urettmessig skal tjene penger på andres åndsverk. Det er uholdbart når folk i hundretusener deler opphavsrettsvernet materiale med hverandre, mens artister, komponister og andre kunstnere ikke får betalt. Venstre vil gjøre fildeling lovlig under forutsetning av at det samtidig utvikles modeller som sørger for at opphavshavere får betalt for nedlastingen som skjer.

Følge opp utredningen om kunstneres levekår med sikte på en reform som bedrer kunstnernes lønn, arbeidsbetingelser og pensjonsordninger, samt oppjustere eksisterende stipendordninger for kunstnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**