Vi kan lykkes sammen mot klimakrisen

Vår største felles utfordring for framtida er klimatrusselen. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å kunne leve på jorda. Hver og en av oss kan bidra med sitt. Det vi gjør av lokale tiltak hjelper også globalt. Derfor er det så viktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Amazonas regnskog

Foto: © Joao Virissimo | Dreamstime.com

I dag er vår velstandsutvikling basert på utvinning og forbrenning av fossil energi: kull, olje og gass. Dette er i ferd med å endre klimaet på jorda dramatisk. Derfor MÅ Norge ta steget fra å være en fossilnasjon til å bli et lavutslippssamfunn basert på fornybar energi.

Et stort flertall på Stortinget har inngått et klimaforlik. Der skisseres både nasjonale og internasjonale tiltak. Samtidig er snart samtlige kommuner i ferd med å ferdigstille lokale klimaplaner om hvilke tiltak man kan bidra med lokalt for å nå de nasjonale målene.

Dersom vi kjenner vår besøkelsestid har vi nå en gyllen mulighet til å ligge i forkant av våre forpliktelser. Vi kan i solidaritet med de som rammes hardest, gjøre Norge til et foregangsland. Vi kan ligge i tet når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet. Ved å satse mer på fornybar energi, kan vi kan også opprettholde vår velstand og vår posisjon som energinasjon i lavutslippssamfunnet.

Fellesskapet får også noe igjen. Vi kan kreve mindre skatt på arbeid og mer skatt på miljøfiendtlig atferd — å gå fra "rød" til "grønn" skatt. Det vil bidra til å opprettholde moderasjonslinja i arbeidslivet, som både styrker vår konkurranseevne og holder inflasjonen nede. Samtidig som det motvirker klimakrisen vil det avhjelpe finanskrisen ved å skape framtidsretta bærekraftige arbeidsplasser. Et solidarisk grep som vil hjelpe alle borgere.

Dette er et verdivalg. Tar vi ansvar for miljøet, tar vi ansvar for fellesskapet. Vi kan sammen ta steget over i lavutslippssamfunnet.

Rita Sletner
1. kandidat for Venstre

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**