Bedre eldreomsorg krever sterkere kommuner

Eldreomsorg har nok en gang blitt valgkamptema. Samtidig som Ap og Frp oppnevner eldregeneraler for å vinne velgere – men uten særlig ny politikk – rapporteres det om omsorgssvikt og underbemanning ved norske bo- og omsorgssentre. Venstre mener at en forutsetning for å gi eldreomsorgen et varig løft, er at man samtidig reformerer helse- og kommune-Norge. Uten en stor, omfattende styrking av kommunene kan ikke omsorgssektoren gjøres bedre, skriver Rebekka Borsch, leder Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Judith Borsch

Uten en større reform vil debatten om eldreomsorgen bli den samme gamle også ved neste valg: Krangel om hvem som har gjort for lite, krangel om hvem som vil bevilge enda mer penger, krangel om lovfestede rettigheter og overkjøring av det lokale ansvaret.

Venstres velferdsreform
Den som vil ha handling istedenfor krangling bør satse på Venstres velferdsreform. Venstre ønsker en styrking av kommunenes primærhelsetjeneste. Målet er at hver kommune som minimum skal kunne tilby spesialisert pleie og omsorg, helsehus og rehabilitering. Alt dette er oppgaver som i dag blir løst av staten. For å få til denne endringen i oppgavefordelingen, trenger vi en kommunereform. Vi trenger færre og sterkere kommuner som kan løse de stadig voksende oppgavene i denne sektoren. Dette vil gi oss færre rådhus, men bedre tjenester til innbyggerne. Uten større og sterkere kommuner, vil både sykehus, psykiatri, rusomsorg, rehabilitering og eldreomsorg fortsatt bli kasteballer i et økende gap mellom løfter og virkelighet.

Eldre

Foto: Microsoft

Kommunenes ansvar
Det politiske ansvaret må ligge der tjenestene utføres: I kommunene. Men dagens kommuner klarer ikke, verken faglig eller økonomisk, å ta dette ansvaret, spesielt ikke når antall eldre kommer til øke dramatisk de neste årene. Derfor må vi få en "samhandlingsreform" som ikke bare styrker primærhelsetjenesten, men som også tør å gjøre noe med kommunestrukturen. Eldre i en så sårbar og usikker situasjon må kunne forvente at fellesskapet kan stille opp i nærmiljøet. Det handler om trygghet og verdighet.

Rebekka Borsch, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**