Venstres 12 valgløfter for Romerike

Venstre har 12 løfter for Romerike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 - Venstre vil gjøre det enklere for deg å reise kollektivt. Borghild Tenden, 1. kandidat.

– Venstre vil gjøre det enklere for deg å reise kollektivt. Borghild Tenden, 1. kandidat.

1. KOLLEKTIVTRAFIKK. Flaskehalsene for kollektivtrafikken må fjernes, og det må etableres et reelt kollektivtilbud i alle deler av fylket. Vi vil ha større statlige overføringer og bygge bane på strekningen Oslo-Lørenskog, kollektivfelt Skedsmovollen-Hvam og fra Skedsmokorset og nordover. Flere bussavganger i Hurdal og Aurskog-Høland.

 Les mer om Akershus Venstres kollektivsatsing her.

Les mer om Akershus Venstres kollektivsatsing her.

2. BEDRE TOGTILBUD. Hyppigere og mer presise avganger og lavere billettpriser ved bl.a. å sette drift av jernbanen ut på anbud. Tilbud om regiontog på Kongsvingerbanen for å oppnå redusert reisetid. To togavganger i timen fra Jessheim
til Oslo.

3. TRYGGE VEIER.
Statlig medfinansiering til gjennomgående gang- og sykkelveier. Utbygging av Rv22 skal finansieres i Oslopakke 3, deretter prioriteres miljøtunnel på Rv4 under Rotnes i Nittedal.

4. INNFARTSPARKERING. Utvikle tilbud som innebærer at bilparkering er inkludert i billetten på kollektivtransport.

5. KUNNSKAPSSKOLEN. Styrke lærerutdanningen, gi lærerne bedre videreutdanningsmuligheter, og gi skolen bedre og mer forutsigbare rammebetingelser. Stor frihet til den enkelte skole. Gjennomføre tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring.

6. NYSKAPING.
Vi vil at en langt større del av Innovasjon Norges innsats skal kunne gå til lovende nyskapingsprosjekter i vårt distrikt. Gi skattestimulanser til private såkorninvesteringer i nye bedrifter, og forenkle hverdagen for gründere og småbedrifter, og gradvis fjerne formuesskatten og arveavgiften.

7. NÆRING OG MILJØ. Legge til rette for kunnskaps- og innovasjonsbasert næringsutvikling i tilknytning til forskningsmiljøene på Kjeller og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Forsterke både forskningsinnsatsen, pilotutprøving og innovasjonsstøtten til prosjekter som fremmer økt bruk av fornybar energi og reduserte klimautslipp.

 - Venstre vil bevare markagrensen, grønne lunger og strandsonen. Inge Solli, 3. kandidat.

– Venstre vil bevare markagrensen, grønne lunger og strandsonen. Inge Solli, 3. kandidat.

8. MARKA. Bevare markagrensen, grønne lunger og strandsonen.

9. NITELVA. Statlig medfinansiering for å rense Nitelva slik at den kan brukes til friluftsformål, bading og fiske.

10. GARDERMOEN. Ingen tredje rullebane på Gardermoen – ingen tvangsflytting. Høyhastighetsbane og økt trafikk på Rygge og Torp er gode alternativer.

 Vi må tørre å ta i problemene, Abid Q. Raja, 2. kandidat for Venstre.

Vi må tørre å ta i problemene, Abid Q. Raja, 2. kandidat for Venstre.

11. HELSE OG OMSORG. Etablere flere behandlingsplasser og sikre bedre ettervern for rusavhengige. Økt satsing på rusomsorg og psykiatri. Hele Romerike skal ha Ahus på Lørenskog som sitt primære sykehus. Stensby sykehus bør utgjøre et tilpasset tilbud i forbindelse med samhandlingsreformen.

12. KRIMINALITET. Økte ressurser til politiet. Mer synlig politi for å forebygge konflikter og vold. Vi vil ha et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn.

Si din mening på www.liberal.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**