Nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek

Etter forslag fra Venstre ble først Munch-museet og senere hovedbiblioteket vedtatt flyttet til Bjørvika. To fagjuryer har valgt ut Lambda som vinner i arkitektkonkurransen for Munch-museet og Diagonale for Deichmanske bibliotek.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker Lambda og Diagonale
Saken har vært behandlet i tre ulike komiteer i bystyret og Venstre har i sine merknader bl.a. sagt at " juryenes anbefalinger legger til rette for at Munch-Stenersenmuseet og hovedbiblioteket kan få flotte bygg som vil gi institusjonene muligheter til å bli ledende internasjonalt innenfor sine respektive fagområder. Det vil bidra til en kraftig vitalisering av kulturbyen Oslo."
Venstre støtter forslaget "om å velge Lambda som konsept for det nye Munch-Stenersenmuseet. Det er også i samsvar med en enstemmig innstilling fra fagjuryen. Bygget vil både gi en god ramme rundt en kunstsamling i verdensklasse og bli en gjenkjennelig indentitetsskaper for denne delen av fjordbyen." Venstre har også gitt sin støtte til valget av Diagonale som konsept for det nye hovedbiblioteket og konstaterer at og mener at det gir utgangspunkt for å sikre byen et nytt hovedbibliotek av høy internasjonal standard.

Det gjenstår mye arbeid
Det skal nå arbeides videre med vinnerutkastene. Det gjenstår mye arbeid før bygging kan starte. Venstre har i komiteene spesielt pekt på at det er en del utfordringer knyttet til valget av Lambda. "Venstre viser til at både byrådet og de etatene som har gitt innstillinger til saken, Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, alle har presisert at det gjenstår en del arbeid med konseptet før bygging kan starte. Dette medlem vil spesielt understreke at det må sikres tilstrekkelig med utstillings-/formidlingsareal og at det settes av nok plass til magasiner og til arbeidet med konservering. Det er også nødvendig med en grundig gjennomtenkning av logistikk og drift i sin alminnelighet, slik at driftskostnadene kan holdes innenfor en forsvarlig ramme." Og videre peker vi på at bystyrets vedtak i 2008 "forutsetter en sammenslåing mellom Munchmuseet og Stenersenmuseet. I praksis vil dette si at det skal skje en samordning både av to samlinger og av to museer som har utviklet seg i forskjellig retning." " Stenersenmuseet har i de senere år har fått en tydelig profil når det gjelder visning av samtidskunst. Det er på denne bakgrunn viktig at byrådet i det videre arbeid med konseptet klargjør hvordan disse to samlingene/institusjonene skal spille sammen i det nye museumsbygget." Venstre mener også at det er "grunn til å trekke frem de innvendinger som er kommet når det gjelder miljømessige kvaliteter ved Lambda det må være et krav at når det nå bygges nye kulturinstitusjoner i fjordbyen, må det skje ut fra en visjon om at dette skal være miljøbygg av særdeles høy standard. Det vil f eks si at de skal være energieffektive, utnytte solenergi/sjøvarme, ikke bidra til økte CO2-utslipp og i størst mulig grad bruke materialer som kan resirkuleres." Venstre "forutsetter at byrådet i det videre arbeid legger stor vekt på å formulere miljøkrav til bygget."

(artikkelen fortsetter under bildet)

Bjørvika, illustrasjon, tegning

Foto: Statsbygg

Biblioteket skal ikke bli forsinket.
Det er skapt usikkerhet om når bygging av biblioteket kan starte. Årsaken er at de store veisystemene langs Operaen først må fjernes. Det er foreløpig ikke helt klart når det kan skje. Venstre føler en sterk forpliktelse for at bygging ikke utsettes mer enn det som er absolutt nødvendig av tekniske årsaker. Vi har derfor bl.a. fremmet et eget forslag om dette. Se nedenfor.
Når det gjelder biblioteket har Venstre pekt på at "det både nasjonalt og internasjonalt pågår en omfattende debatt om organisering av fremtidens bibliotek. Det er bred enighet om at et moderne bibliotek vil komme til å få en utforming der det legges stor vekt på formidling og der ulike medier får mye rom." Venstre "understreker på denne bakgrunn at arbeidet med forprosjektering blir svært viktig. Deichmanske bibliotek har et fremragende fagmiljø som fullt ut må brukes i denne prosessen samtidig som det må hentes inn internasjonal kompetanse." Venstre " legger til grunn at forprosjektering starter umiddelbart og med full tyngde. Det skaper muligheter for en god prosess som igjen gir trygghet for at de valg som gjøres vil bidra til å oppfylle visjonen om at det nye hovedbiblioteket skal bli "verdens beste bibliotek.""
Venstre viser til at det har vært en lang prosess mht bygging av nytt hovedbibliotek. Vi "forutsetter at byrådet kommer til bystyret med en plan for den videre fremdrift så snart man har nødvendig oversikt over frigjørelsen av tomteområdet."

Studentboliger i fjordbyen
Venstre viser til "at det er sterkt ønskelig med boliger i alle deler av fjordbyen. Dette medlem mener at bygging av studentboliger kan være et viktig bidrag til å skape aktivitet i området. Juryen for Diagonale har også pekt på denne muligheten i sin innstilling. Det er ikke kommunens ansvar å bygge studentboliger. Men kommunen kan spille en viktig rolle i tilrettelegging av et slikt prosjekt. " tiden er inne til å ta et slikt initiativ."

Forslag fra Venstre
Prosjektering av et nytt hovedbibliotek starter umiddelbart med sikte på at bygging kan settes i gang så snart det er praktisk mulig etter at frigjøring av tomtearealet er gjennomført. Nødvendige midler til prosjekteringsarbeidet hentes fra kap. 503 Bjørvika — kulturinstitusjoner. Byrådet legger frem en egen sak om bygging av biblioteket, senest innen utgangen av 2010.
Byrådet bes utforme tydelige og etterprøvbare miljøkrav som gjør at de nye kulturbyggene blir ledende både når det gjelder energiøkonomisering og CO2-/klimagassutslipp. Byrådet orienterer bystyret om hvordan disse kravene blir fulgt opp i det videre prosjekteringsarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**