JA til koalisjonens forslag i Økonomiplan 2010-2013

Krf., Frp., Høyre og Vestre fant plass til mange viktige tiltak da Risør bystyre torsdag diskuterte Økonomiplanen for 2010 – 2013. Samtidig foretok de viktige i innsparinger og skaffet handlingsrom for etablering av f.eks isbane eller idrettshall dersom idretten selv fant løsninger på prioritering og vedlikehold osv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Koalisjonen på veg mot mål

Koalisjonen på veg mot mål
Foto: Jan Einar Henriksen

For Venstre er det viktig at det ofentlige (stat og kummune) opprettholder sysselsettingen og foretar sine investeringer i nedgangstider uttaler leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. Samtidig er det viktg at vi gir rådmann signaler om at vi samtidig ikke må gå for ekspansivt ut og sette kommunen i en uholdbar økonomis situasjon.

Henriksen er derfor svært glad for at representantene fra Krf., Frp., Høyre og Venstre viste moderasjon og sørget for å redusere rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan med 12,5 million kroner netto.

Her kan dere lese forslagene Jan Einar Henriksen fremmet på vegne av Krf., Frp., Høyre og Vestre. Se stemmegivning i parantes:
• Torvet tas ut av økonomiplanen – besparelse 9 mill. (enstemmig vedtatt)
• Boligfelt sentrum fremskyndes 1 år til 2011-2012 – ingen ekstrakostnad (enstemmig vedtatt)
•Toalett/brygge Stangholmen i 2010, kostnad 1.5 mill. (Vedtatt med 18 mot 13)
• Fortau Sandnes Karolina i 2010-2011, kostnad 1 mill (Vedtatt med 18 mot 13 stemmer)
• Utvidelse Risørhuset skyves til 2011 – ingen ekstrakostnad (Vedtatt med 20 mot 11 stemmer)
• Etablere nye rusboliger i 2010-2011, kostnad kr 4 mill (vedtatt 19 mot 12 stemmer)
• Kommunal barnehage tas ut av økonomiplan – besparelse kr. 11 mill (Vedtatt med 20 mot 11 stemmer)
• Etablering toalett og lysløype med oppgradering av stier i Urheia 2010 — kostnad kr. 0,2 mill + bruk av fondsmidler til Urheia + søke om midler. (Enstemmig vedtatt)
• Planlegging av ny kirkegård, og opparbeiding av minnelund for de som ikke ønsker eget gravsted ferdigstilles innen 2012 — kostnad 0,3 mill (enstemmig vedtatt)
• Rehabilitering av Risørhuset (8 mill) sees i sammenheng med ombygging og tilbygg til Risørhuset (12,7 mill) og skyves ut til 2011. Ingen ekstrakostnad. (vedtatt med 20 mot 11 stemmer)
• Avløp/septikmottak havna fremskyves til 2010 — Ingen ekstrakostnad (enstemmig vedtatt)
• Bårerom Frydenborg fremskyndes til 2010 — ingen ekstrakostnad (enstemmig vedtatt)
• Prosesskostnader for nytt Vinterkjærkryss og oppgradering av R 416 med fortau/sykkelsti og belysning, kostnad kr. 0,2 mill for perioden (enstemmig vedtatt)
• Prosjekt for økt næringsutvikling og bosetting, kostnad kr. 0,3 mill for perioden (vedtatt med 19 mot 12 stemmer)
• Risør kommunes øvrige tilskudd/aktivitet jf budsjett for 2009 videreføres i 2010 (enstemmig vedtatt)

Viktig presisering fra bystyret
Under saksfremlegget i bystyre presiserte varaordfører Jan Einar Henriksen (V) viktigheten av å ha en nøkternt budsjett for 2010. Henriksen viste til rådmannens kommentar i saksfremlegg hvor det fremgikk at rådmann ikke hadde tatt høyde for en eventuell befolkningsnedgang og at tallene var basert på en vekst som tilsvarte landsgjennomsnitt, noe det var lenge siden Risør hadde oppnådd, og viste til rådmannens kommentar om befolkningsvekst i Risør.

Noe uventet ble det ikke debatt om det siste kulepunktet i koalisjonens forslag til økonomiplan for 2010 – 2013, og bystyret vedtok enstemmig at rådmannen skulle basere neste års budsjett på den aktivitet og kostnad som var lagt til grunn for 2009 budsjettet (+ lønnsvekst og forventet vekst i innkjøp som følge av påslag fra levererandører.

Venstre og ruspolitikk – hør hva Ola Elvestuen, Nestleder i Venstre sier her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**