Forsvarsdebatt – Ivar Bergundhaugen deltok for Venstre

I forbindelse med Stortingsvalget høsten 2009 ønsket KMS (Kristiansand Militære Samfunn ) å sette fokus på Forsvars- og sikkerhetspolitikk. I den forbindelse arrangerte de et åpent møte med debatt omkring dette
emnet. Møte var mandag 31. August i Offisersmessen, på området til Universitetet i Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Følgende partier var til stede med disse representantene:

Det Norske Arbeiderpartiet: Stortingsrepresentant Signe Øien
Senterpartiet: Stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen
Sosialistisk Venstreparti: 1. kandidat Vest-Agder Alf Holmelid
Fremskrittspartiet: Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Høyre: Stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
Kristelig Folkeparti: 2. kandidat Vest-Agder Hans Fredrik Grøvan
Venstre: Styre Kristiansand V Ivar Bergundhaugen
Demokratene: Leder Vidar Kleppe
Rødt Leder Tor Jones
Miljøpartiet de grønne 3. Kandidat V-Agder Mira S. Thorsen

Ivar Bergundhaugen ga klart uttrykk for Venstres stå sted innen for temaet, og oppsummerte glimrende med hovedpunktene:

* Venstre vil fortsatt basere forsvaret på verneplikten.
* Venstre vil ha heimevern over hele landet.
* Venstre vil styrke og profesjonalisere Hæren. Øke hæren med 1 kamp bataljon,
* Venstre vil at vi fortsatt deltar i internasjonale militære opprasjoner.
* Venstre vil fortsatt at Nato skal være hjørnesteinen i sikkerhets politikken.
* Venstre vil at Norge skal ha et troverdig og tydelig nærvær i nordområdene, samtidig fremme samarbeid forankret i de sikkerhets politiske internasjonale strukturene (dialog og forpliktende avtaler).
* Venstre vil også videreutvikle det sikkerhets politiske samarbeidet i Norden og Europa (EU).

Ivar Bergundhaugen

Foto: Kjartan Almenning

Etter den innledende debatten var det åpent for spørsmål fra salen og innlegg fra panelet. Venstres Ivar Bergundhaugen, tok her ordet og parerte en kommentar fra AP s representant om at SV sitt forsvars budsjett i forrige periode større enn KRF og Venstres. Han minnet da representanten fra AP på at Krf og Venstre leverte alternative budsjett, og at SV satt i regjering, og dermed langt unna noe de ville levert i opposisjon.

Tidligere bataljonsjef Tortveit holdt et "Kraftig" innlegg angående pengebruken i forsvaret, og hvordan en vervet soldat har en kostnad på 1,700`mens en vernepliktig koster 250` pr. år. Dette nyanserte Venstres Ivar Berundhaugen med at soldatens operative egenskap er først etter 6 mnd for en vernepliktig mens en vervet er stridsdyktig fra dag 1. Og fikk her samtidig frem Venstres syn på at det ut fra den vernepliktige gruppen soldater, skal søkes å verve yrkessoldater.

Spørsmålet om forsvarets veteraner ble også debattert, de ulike partiene ble utfordret av Presidenten i Norges veteraners for internasjonale oprasjoner.. I forhold til hva de ville gjøre for denne gruppen. Bergundhaugen fikk frem at Venstre tar dette på alvor og hva Venstres stortingsvalg program sier i forhold til denne gruppen. "Erfaring viser at internasjonale operasjoner dessverre vil påføre enkelte soldater skader, og at en del av skadene først avdekkesetter at tjenesten er avsluttet. Det påligger et ansvar for å ivareta dem som har gjort en innsats for fellesskapet og som i etterkant får problemer. *Venstre vil – Sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet.

Debatten bar preg av i grove trekk en politisk enighet om styrking av forsvaret og opprettholdelse av heimevernet, partiene Rødt og miljøpartiet de grønne sto i hovedsak for det motsatte synet. Debatten om det Norske forsvar er viktig, og har i for liten grad fått innpass i valgkampen.

Referat ved
Kay C. Jørgensen
Nestleder Kristiansand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**