Grønt lys for velferd der du bor!

Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene av velferdssamfunnet de trenger, er for mange. Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbud til rusavhengige. Venstre vil ha mer velferd der du bor, og vil at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres av kommnene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre vil ha mer velferd der du bor!

Venstre vil ha mer velferd der du bor!
Foto: Jan Einar Henriksen

Venstre vil gi hjelpen nærmest mulig den enkelte. Det er nødvendig for å få bedre omdorg og verdighet for alle. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar.

Derfor vil Venstre:

 Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget

Stem Venstre og få Øystein Haga på Stortinget
Foto: Venstre

• styrke kommunene og gi dem større ansvar for helse- og omsorgstilbudet
• satse på forebygging, bl.a. ved å styrke primærhelsetjenesten
• gi sykehjemsplass til alle som trenger det, og styrke kvaliteten i sykehjemmene
• ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehusene og flere rehabiliteringsinstitusjoner
• etablere lavterskeltilbud på kommunenivå for psykologisk behandling uten henvisning
• tilby rusavhengige behandling innen 24 timer etter avrusing og utvide tilbudet av medisinsk behandling
• redusere skjemaveldet i helse- og sosialvesenet. Mer behandling og mindre byråkrati

Agder Venstres en visjon:
Ett Agder (og ikke så mange som 30 kommuner) med en moderne offentlig sektor og sterke velferdskommuner!

Ta velferd på alvor. Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**