FRILUFTSPOLITISKE UTFORDRINGER

Friluftsrådet Sør ber om svar fra politikerne på spørsmål om sentrale friluftspolitiske saker.
Jeg kan svare ja på alle de tre spørsmålene som stilles, svarer Øystein Haga til Friluftsrådet Sør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Øystein Haga på sykkel

Foto: Jan Kløvstad

Venstre ønsker at folkehelse og forebygging blir desentralisert til et styrket kommunenivå. Da får kommunene anledning til å sette inn tiltak som fungerer lokalt, og kan ta i bruk de lokale mulighetene. Friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode opplevelser for den enkelte. Venstre vil legge til rette for et mer aktivit friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig sektor.

Drift av offentlige friluftsområder er et viktig ansvar som stat og kommune må ta sammen. Men like viktig er allemannsretten. Alle har rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Målet er at innbyggerne i minst mulig grad må betale for naturopplevelser. Venstre vil stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner, med lokal frihet uten statlig overstyring når slike planer først er godkjent.

Noen skoler har vært flinke til å lage uteskoler og ta i bruk uteområdene, og legge inn fysisk aktivitet som en del av skoledagen. Andre skoler bør oppmuntres til å lære av dem, slik at alle barn og unge kan få et godt og naturlig forhold til natur, friluftsliv og fysisk aktivitet. "Den Naturlige Skolesekken" kan bli en viktig del av dette.

Øystein Haga
1.-kandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**