Lokal politikk – Norge bør legge om til ny kurs!

Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre ba derfor om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest.
Venstres hovedprioriteringer
Venstre vil at Norge skal utnytte dagens globale finanskrise til en storsatsing på fornybar energi og et grønt næringsliv. På den måten skjer omstillinger som både er bra for miljøet og som sikrer framtidas verdiskaping. Finanskrisen må også løses ved at den globale økonomien følges av mer global politikk.

Det er avgjørende at Norge ligger i front på skole, høyere utdanning og forskning. Kunnskap og forsking vil være Venstres førsteprioritet over offentlige budsjetter.

Venstre vil ha en velferdsreform hvor flere helse- og omsorgstjenester desentraliseres fra staten til en forsterket helse- og omsorgstjeneste i kommunene. Venstre ønsker å kombinere velferdsreformen med en lokaldemokratireform der en rekke offentlige oppgaver overføres fra stat til kommune. En slik radikal velferds- og desentraliseringsreform krever en ny kommunestruktur med sterkere kommuner.

Venstres ideologi og prinsipper
Venstre er Norges eneste sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skiller oss fra venstresiden ved at vi tror mennesker som gis frihet er best i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker. Vi skiller oss fra høyresiden ved at vi ønsker sterke felleskapsløsninger som bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet.

For Venstre er det ikke ønskelig at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet. Samrøre mellom stat, kapital, parti og fagbevegelse er fortsatt et problem for demokratiet og utfordrer viktige liberale maktbalanseprinsipper. Vi vil også som et liberalt parti gå kompromissløst i rette med de som utfordrer det liberale samfunnet med autoritære ideer i ulik politisk og religiøs forkledning, eller i form av generalisering og fordomsfulle fiendebilder.

Samarbeid med andre partier
Dagens regjering har også hatt eventyrlige inntekter over statsbudsjettet til disposisjon, men har likevel ikke prioritert det som er viktigst: Miljø, kunnskap og hjelp til dem som trenger det mest. Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og den rødgrønne regjeringen har vist en konsekvent negativ holdning til privat eierskap og gründervirksomhet som skal skape framtidas velferd. For Venstre er det derfor avgjørende at den rødgrønne regjeringen blir byttet ut.

Venstre har lang tradisjon for å ta ansvar, og god erfaring med å samarbeide med andre partier vi deler mål med. Venstres alternativ er en regjering av sentrumspartier og Høyre. Dette er den eneste regjeringskoalisjon Venstre kan være en del av.

Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**