Inhabilitetsreglene er viktige

Gjennomgående er det stor enighet i hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester, både politisk og mellom politikerne og administrasjon. 24 saker ble behandlet på siste møte. I 19 saker var det enstemmighet. To saker endte 6-1, med Høyre og Rødt i mindretall. I en sak ble utfallet 5-2; her var Arbeiderpartiets ene representant og koalisjonen i flertall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår redaktør Rolf Røislands referat fra møtet i HU

Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår redaktør Rolf Røislands referat fra møtet i HU
Foto: Trond Svenningsen

4-3 i to saker
Koalisjonen utgjorde flertallet i de to 4-3-sakene. Den ene saken dreide seg om en relativt begrenset hytteutvidelse samt bygging av en platting i 100-metersbeltet. Flertallet mente det var begått saksbehandlingsfeil som følge av at saken ikke var sendt til fylkesmannen og fylkeskommunen for uttalelse. Flertallet lot likevel administrasjonens vedtak bli stående, fordi saksbehandlingsfeilen ikke ble ansett å ha virket bestemmende på vedtakets innhold (forvaltningsloven § 41).

Følgene av inhabilitet
Temaet i den andre 4-3-saken var inhabilitet. Så lenge rådmannen er inhabil, er også de øvrige i administrasjonen som klar hovedregel inhabile (forvaltningsloven § 6). Hovedutvalget må da behandle saken.

I torsdagens AAB siterer redaktøren fra administrasjonens skriftlige saksfremlegg: "Det er ikke utøvd fritt skjønn i saken i det hele tatt. Det er med andre ord et lovbundet vedtak på allerede gitt vilkår. Vedtaket er en ren effektuering av tidligere saksgang, hevder administrasjonen".

Dette er feil, noe administrasjonen i HU-møtet var enig i. Redaktøren var til stede og burde ha fått med seg at administrasjonen endret oppfatning. Selvsagt er ikke spørsmål om bygging av brygge, trapp og rekkverk i 100-metersbeltet noe lovbundet vedtak, selv om formannskapet har sagt ja til å avstå grunn.

At det forelå inhabilitet (pga. familietilknytning), er klart. Hadde saken kun dreid seg om brygga, kunne muligens vedtaket ha blitt stående (forvaltningsloven § 41). Men siden det også omfattet trapp og rekkverk, uten at det forelå skisser/tegninger, var det riktig å oppheve vedtaket.

Når saken kommer opp på nytt, blir nok vedtaket at brygga blir stående. Antakelig er det også positiv holdning til trapp og rekkverk. Men vi må — som sedvanlig — vite noe mer konkret om hva vi sier ja til. Her var Arbeiderpartiet og Rødt uenige.

Viktige hensyn
Den klare hovedregel er at inhabilitet fører til ugyldighet og ny behandling, noe som fremgår av administrasjonens saksfremlegg. Allmennhetens tillit er et bærende hensyn. Dette burde også Arbeiderpartiet og Rødt ha vært opptatt av i saken.

Saksbehandlingsfeil forekommer naturlig nok i kommune-Norge, også i Risør. Når feilene oppdages, må de håndteres på en skikkelig måte, uten unødig ressursbruk. Det bidrar til å styrke tilliten til systemet.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**