Stor uenighet om viktige politiske veivalg mellom miljøpartiet Venstre og kommunistpartiet Rødt

Risør Venstres Dag Jørgen Hveem er enig med Dag Thorvaldsen (R) i at det er “stor uenighet om viktige politiske veivalg” mellom miljøpartiet Venstre og kommunistpartiet Rødt. Uenigheten går imidlertid ikke på om det skal føres en restriktiv politikk i strandsonen, hvor Rødt på uredelig vis, gir et forvrengt bilde av Venstres syn. I forrige HU-møte var det eksempelvis enstemmige avslag på søknader om bygging i strandsonen, og det skjer ofte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem mener Rødt gir et feilaktig bilde av politiske vedtak i strandsonen

Dag Jørgen Hveem mener Rødt gir et feilaktig bilde av politiske vedtak i strandsonen
Foto: Jan Einar Henriksen

Usakligheter og sleivspark fra Rødt!

Den politiske uenigheten om dispensasjonssaker i strandsonen, dreier seg i det vesentlige om saker der allmennhetens interesser overhodet ikke berøres. To saker om hytteutvidelse fra forrige møte er illustrerende. I den ene saken (Plesner) er området allerede bebygd. Koalisjonen og en fra AP sa ja til en løsning med mindre eksponering, men med noe større totalareal enn dagens hytte, forøvrig i tråd med Fylkesmannens syn. I den andre saken (Halvorsen), stemte Rødt alene for en hytteutvidelse på 30 kvm, mens koalisjonen og AP stemte for de omsøkte 42 kvm (til totalt 112 kvm).

Ingen av de to sakene fører til økt privatisering og eksponering. Dag Thorvaldsen vet at hver dispensasjonssøknad skal vurderes konkret, og at ingen politikere verken kan eller vil si “blanco-ja” til hytter på 120 kvm. Han vet også at ingen er for “en selvskreven rett til brygge”. At koalisjonen “kjemper for bygging av boder rett i vannkanten”, er ytterligere et tøvete sleivspark fra Dag. Grunnløst!

Dag kritiserer vedtakene om saksbehandlingsfeil. I den ene saken – spørsmålet om oversendelse til Fylkesmannen – støttet vi oss bl.a. på en uttalelse fra nettopp Fylkesmannen. I den andre saken var det åpenbar inhabilitet. Etter at administrasjonen i møtet endret sin faglige vurdering, burde Dag ha tatt poenget. Når han skriver at saken ble behandlet administrativt, “basert på tegninger med beskrivelse av tiltaket”, tar han feil igjen. Ingen tegning av trapp og rekkverk forelå. Dette er det imidlertid bedt om nå.

Administrasjonen jobber samvittighetsfullt, men begår feil fra tid til annen, som oss andre. Isolert sett er det ingen stor sak, men vi plikter likefullt å håndtere feil på en skikkelig måte. Når vaktbikkja fra Rødt trekker andre og utenforliggende hensyn inn i sakene, er det svært betenkelig og lite tillitsvekkende.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**