Svar Interpellasjon fra Lasse Thue, Venstre

Representanten Thue tar opp et meget viktig og aktuelt tema. Sentrale myndigheter har skjerpet fokuset på gjennomføring av Klima- energiplaner gjennom å innarbeide konkrete ansvarsforhold for oppfølging av tiltak lokalt, jfr. vedtatte statlig planretningslinjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Røyken kommune har nå utarbeidet en Energi- og klimaplan som er ute til høring og som forventes vedtatt innen utgangen av dette året.

I Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum — Høringsutkastet er det under punkt
6.2.1 Tiltaksoppsummering, Areal- og Transportplanlegging — TRANSPORT et tiltaksmål om å

"Tilrettelegge for redusert personbilutslipp Tilrettelegging for bruk av andre drivstoffer
Etablering av El-bil lading nettverk"

Med de opplysninger representanten Thue her kommer med så vil det være positivt for kommunen å benytte seg av den stønadsordningen som Transnova har avsatt til formålet "å etablere ladepunkter for elektriske biler".

Ordfører mener at administrasjonen i Røyken kommune avholder et snarlig møte med REAS ledelse for å avklare hvor mange ladepunkter som en bør og kan søke om ved kommunale institusjoner. Videre er det nærliggende å vurdere å få etablert ladepunkter ved Spikkestad og Røyken togstasjon samt i Slemmestad sentrum.

Et eventuelt ressursbehov utover den stønad en kan få fra Transnova må avklares i egen sak til formannskapet, dette kan være prosjektledelse og kommunal finansiering. Ordfører er av den formening at gjennomføring av dette tiltaket bør styres i regi av REAS.

Rune Kjølstad
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**