«Grønn & blå plan» – Kommunedelplan for kystsonen

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 20.10.09 vedtatt å legge forslag til «Grønn & blå plan» – Kommunedelplan for kystsonen – ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist fram til 2. januar 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

Det framgår av Kommuneplanens måldel at Kommunedelplan for kystsonen spesielt skal avklare arealbrukskonflikter knyttet til småbåthavner. I dette ligger at planen må avveie tilrettelegging og bruk av strandnære arealer i forhold til overordnede mål og strategier knyttet som rekreasjonskvaliteter, biologisk mangfold, mv.

I forbindelse med offentlig ettersyn inviterer kommunen til egne allmøter på:

Allmøte 1:
Tofte samfunnshus, 25. november kl. 18.00.

Allmøte 2:
Sætre samfunnshus, 30. november kl. 19.30.

På møtene vil høringsforslaget bli presentert. Videre vil det være anledning til å stille spørsmål til planforslaget.

Gjestehavna

Foto: Øyvind Misje

Eventuelle spørsmål i tilknytting til offentlig ettersyn og innspill til planforslaget kan rettes til:

Hurum kommune, Plan og bygg, 3482 TOFTE, tlf 32 79 71 00 eller
E-postadresse: [email protected]

innen høringsfristens utløp 2. januar 2010.

Kilde: Kommunens hjemmeside.

Les forslaget til kommunedelplan for kystsonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**