Enighet om Oslo-budsjettet

I dag ble det oppnådd enighet om budsjettet for Oslo kommune i 2010. Venstre har inngått forlik med byrådspartiene og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo kommunes budsjett for 2010.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Dette budsjettet innebærer viktige gjennomslag for Venstre. Vi viderefører satsingen på skole, kollektivtrafikk og sosialt ansvar, sier Venstres Ola Elvestuen.

Budsjettpartnerne viderefører en sterk satsning på skole og kollektivtrafikk. Også idretten, rusomsorgen, frivillige organisasjoner, kirken og kulturlivet blir styrket. Det legges også opp til en økt satsning på universell utforming.

Nytt av året er blant annet en styrking av Oslos nattkollektivtilbud, se egen sak:
https://www.venstre.no/oslo/artikkel/24750/

PRO-senteret slipper å legge ned viktige deler av sitt tilbud, slik byrådet foreslo, les mer hos VG:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=584879

Hovedsatsninger i Oslobudsjettet for 2010

· Skolebudsjettet økes med 68,5 millioner. Undervisningen i grunnskolen styrkes med 40 millioner, og innenfor denne rammen er det bl.a. lagt inn en ekstra uketime for ytterligere styrking av undervisningen på barnetrinnet i forhold til det som er statens norm. I den videregående skolen settes det av 8 millioner til styrket undervisning.
· Spesialundervisningen i grunnskolen økes med 4 millioner på egne bostedskoler. Det settes videre av 2 millioner til oppfølging av pedagogisk personell med ansvar for barn med nedsatte funksjonsevner. Lærerløftet Oslo økes med 5 millioner, slik at den samlede rammen øker til 20 millioner.
· Videre bevilges 8 millioner til gratis leksehjelp.
· Akuttvedlikeholdet i Oslo skolen er styrket med 40 millioner, som settes av på kapitalbudsjettet til Undervisningsbygg Oslo KF.
· Kollektivsatsingen styrkes med 52 millioner. Av dette er det satt av 7 millioner til utvidelser av nattkollektivtilbudet, herunder takstreduksjoner slik at prisen for å reise kollektivt blir den samme både på dagen og på natten. Til oppfølging av Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2010 er det satt av 45 millioner, som blant annet skal sikre oppstart av 7,5 minutters rute på Furusetbanen så snart tilstrekkelig vognkapasitet er på plass
· Kirkevedlikeholdet økes med til sammen 23 millioner. Dette gir rom til innvendig totalrehabilitering av Uranienborg kirke og takvedlikehold på kirkene Bredtvedt, Stovner, Haugerud og Fossum.
· Kommunens ENØK-/klimafond er styrket gjennom en kapitaltilførsel på 10 millioner kroner,.
· Kulturbudsjettet styrkes med en rammeøkning på 14 millioner kroner.
· Musikk- og kulturskolen styrkes ved at det tas i bruk ytterligere to etasjer på Schous Kulturbryggeri samtidig som ventelistene reduseres, det er satt av 4 mill til formålet.
· Det er satt av 5 millioner til å fullføre arbeidene med sikte på å sette i stand utendørs konstruksjoner som brygge og stupetårn m.v. på Ingierstrand bad.
· Det bevilges til sammen 42,5 millioner kroner til investeringer på idrettssektoren. .
· Det skal bygges fire nye kunstgressbaner for 22,5 millioner på Tørteberg (Marienlyst), Valle Hovin, Holmlia og Dælenenga
· Det bevilges 10 millioner til turnhall på Leirskallen og det settes av 1 million til prosjektering av ny flerbrukshall ved Grefsen skole.
· Det blir avsatt 10 millioner til igangsetting av arbeidet med å realisere ny skytehall i fjell på Åsland. Totalrammen for dette prosjektet er over 50 millioner kroner.
· Det bevilges 4 millioner til universell utforming av idrettsbygg.
· Bydelsrammen er økt med 40 millioner. I tillegg er de fire partiene enige om å skjerme bydelene for økte sykehjemspriser ved at det bevilges 180 millioner kroner for å finansiere en generell prisreduksjon på alle sykehjemstilbudene i Oslo, og som innebærer en tilsvarende mindreutgift for bydelene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**