Sandefjord Venstre: Bygg Haukerød skole og Bugården u.skole. Nå!

I Venstres forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden 201- 2013, foreslås nye skolebugg for Bugården u.skole og Haukerød skole i løpet av økonomiplanperioden. Venstre prioriterer skole og gode oppvekstvilkår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det er 11 år siden en startet planleggingen av ny skole i Bugården, og det er fare for at den første planleggingen kan feire 20 års jubileum før ny skole står klar — dersom rådmannen får det som han vil, sier Lars Flagstad, styremedlem i Sandefjord Venstre. Elever, foreldre og skolenes fagpersonale både ved Bugården og Haukerød har i en årrekke vist tålmodighet med tanke på å få tilfredsstillende bygningsmessige skoleforhold. Sandefjord Venstre er av den oppfatning at de har ventet lenge nok, og vil i skole- og barnehageutvalget på onsdag foreslå at begge skoler bygges ut i perioden 2011-2013.

Skole, kunnkap, tekst i boble

I en årrekke har elever, foreldre og skoleansatte i Bugården og på Haukerød skolekretser blitt forespeilet nye og funksjonelle skolebygg i henhold intensjonene i Kunnskapsløftet. I rådmannens økonomiplan for 2010 — 13 var skolene nok en gang utelatt i plandokumentet. Reaksjonene som fulgte i skolekretsene, har medført at bygging av ny Haukerød skole er tatt inn igjen i økonomiplanen. Utbygging av Bugården ungdomsskole, som i utbyggingsplanene var prioritert foran Haukerød, vil med dette bli forskjøvet til kommunen har økonomi til å finansiere prosjektet.

Ifølge Opplæringslovens paragraf 9a har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Denne paragrafen brytes hver eneste dag på skolene på Haukerød og i Bugården. Skoler med muggproblemer fører til luftveisinfeksjoner som nedsetter læringsevne og generell livskvalitet, og fuktproblemer kan føre til økt hyppighet av astma. Kan vi by våre elever et slikt arbeidsmiljø, spør Lars Flagstad. Han forteller at det foreligger et betydelig tilfang av forsknings- og erfaringsbaserte kunnskaper om sammenhengen mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte. En amerikansk studie viser blant annet at tester i basisfagene var betydelig bedre på en skole med bygningsmessig god standard sammenlignet med resultatene fra en skole med lav bygningsmessig standard.

I rådmannens budsjettforslag er det ikke lagt inn midler til noen av skolene, og det gis signaler om at knappe investeringsmidler vil bli prioritert til sykehjemsutbygging og samhandlingsreform i årene framover. Utbygging av nye skoler på Bugården og Haukerød beregnes å koste totalt ca. 350 mill. kroner. For å finansiere de nye skolene vil Sandefjord Venstre foreslå at inntekter fra Jahres dødsbo (50 – 125 mill. kroner) øremerkes skoleutbygging og at mesteparten av kommunens aksjer i Sandefjord Lufthavn selges (75 – 125 mill. kroner). — Det kan ikke være riktig å prioritere satsing på flyplassdrift framfor et godt læringsmiljø i skolen, sier Tor Homleid, nestleder i Sandefjord Venstre.

Selv med bruk av midler fra Jahreboet og inntekter fra salg av lufthavnaksjer, vil det bli nødvendig med låneopptak for å fullfinansiere de nye skolene. Rentekompensasjon fra staten gir rimeligere lån, ut over dette vil Venstre foreslå budsjettendringer (økte inntekter og reduserte kostnader) som vil øke kommunens evne til å betjene lån og foreta nye investeringer. — Økt investeringsevne er nødvendig for å møte utfordringene vi står overfor i helse- og skolesektoren i åra framover, avslutter Homleid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**