Søgne Venstre foreslår at Agder Venstre tar avstand fra New Public Management

Årsmøtet i Søgne Venstre har sendt dette forslaget til behandling på årsmøtet i Agder venstre i Kvinesdal 6.-7. februar:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


New Public Management (NPM) er et vidt begrep som har vært benyttet for å
beskrive en rekke reformer innenfor offentlig sektor siden 1980-tallet – som en reformbølge i offentlig sektor med utspring i arbeiderpartiregjeringer i først og fremst Australia og New Zealand. Dette skjedde samtidig som en nyliberal bølge, anført av Margareth Thatcher og Ronald Reagen.
New Public Management forsøker å øke effektiviteten innenfor offentlig sektor og kontrollen myndighetene har over denne. En sentral hypotese innenfor New Public Management er at mer markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder uten at dette vil ha negative bieffekter i forhold til andre mål og vurderinger. Blant virkemidlene som er blitt benyttet for å sikre større samsvar mellom behov og ressursbruk er konkurranseutsetting, privatisering, internprissetting, stykkprisfinansiering.
Statlige etater er mer eller mindre påvirket av NPM. Enkelte etater nærmest rendyrker NPM. Hva er så virkningen av NPM i offentlig sektor ?
Et sentralt element i NPM er innføring av kvantitative mål- og resultatstyring med et tydelig belønnings- og straffesystem. Målstyring er ikke noe nytt. Det som er nytt, er at det har vært en markant dreining fra kvalitative til kvantitative mål.
I praksis har det betydd at fokus er flyttet fra det som er viktig for samfunnsutviklingen (tillit, sannhet, dialog og gjensidig læring) til det som er målbart (antall).
Agder Venstre tar sterk avstand fra denne måten å drive offentlige etater på.
Norge kom senere i gang med fristillings-politikken enn mange andre europeiske land. Da vi først kom med — kom vi med i ekstrem grad. Og nå akselereres det enda mer på et tidspunkt hvor andre er i ferd med å snu. Det sentrale spørsmålet er derfor om Norge også denne gangen kommer i gang om noen år med den nye OECD-trenden, med forsterkning av demokrati på alle forvaltningsnivåer, offentlig planlegging og mindre konkurranseutsetting av tjenester. Eller kommer regjeringen til å holde fast på en foreldet politikk når de fornyer offentlig sektor som et høyt prioritert politikkområde?

Thore Tallaksen
Søgne Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**