La læreren være lærer

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2010: Venstre vil redusere byråkratiet i skolen og frigjøre lærernes tid slik at de kan bruke mer tid på å undervise. Venstres landsmøte ønsker å trekke inn flere yrkesgrupper i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Skolehelsetjenesten må styrkes. Spesialkompetanse må benyttes slik at det gir best mulig effekt for eleven det gjelder. I dag må mange lærere håndtere oppgaver som ligger utenfor lærernes kompetanseområde. Oppgaver som ikke er knyttet til undervisningen må i større grad overlates til andre fagpersoner.

Gjennom de siste tiårene har lærerrollen gjennomgått en stor endring. En stadig større del avlærernes arbeidsdag går med til oppgaver som ikke øker elevenes læringsutbytte. Mye tid går med til detaljert dokumentasjon av tiltak som ikke er direkte knyttet til undervisningen.

Venstres landsmøte krever en avbyråkratisering av lærerrollen. Lærernes ansvarsområde må avklares, og lærerne må gis nødvendig tid til undervisningsrelatert for- og etterarbeid og til kompetansehevende tiltak for den enkelte lærer. En styrking av lærerrollen er et av de viktigste tiltakene for å gjenreise respekten for læreren og gi våre barn en bedre skole..

Venstre vil gjenreise respekten for læreren og gi barna våre en bedre skole gjennom å:

avbyråkratisere lærerrollen, blant annet gjennom å umiddelbart følge opp tidstyvutvalgets rapport
avklare lærerens ansvarsområde og overføre nødvendige sekundæroppgaver til andre yrkesgrupper innføre videre- og etterutdanning for alle lærere
gi lærerne nødvendig tid til undervisningsrelatert for- og etterarbeid
prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling i skolen der lærerne underviser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner
innføre femårig allmennlærerutdanning og fokusere mer på klasseledelse i utdanningsløpet

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**