Mer Venstre i Østfold — Hvorfor?

Østfold trenger Venstre for å ta vare på mulighetene som ligger i fylket. Venstres lokale politikere er i stand til å ta disse utfordringene sa fylkesleder Geir Helge Sandsmark til Østfolds deltakere på lokalpolitisk nettverk i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Mer Venstre i Østfold — Hvorfor?
Gode Venstrefolk i Østfold.!

Tittelen kan tolkes på (minst) tre måter.
1) Hvorfor er Venstre blitt sterkere i Østfold — Det mener jeg vi har blitt
2) Hvorfor trenger Østfold mer Venstre?
3) Hvorfor greier vi å bli enda sterkere?

Jeg vil komme inn på alle tre vinklingene, med mest tid på hvorfor Østfold trenger mer Venstre og jeg vil avslutte med noen tanker om styrking og arbeid framover.

Har vi styrket oss, ikke hvis vi ser på valgresultatet, men vi har hatt vår del av Venstres plingfest etter valget. Mest interessant synes jeg det er at vi ser ut til å arbeide mer samlet og målrettet, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom at vi slår Akershus i deltakelse på LPN. Dette er en trend jeg mener å ha observert over noe tid, og som mange av dere har bidratt til. Landsmøtet var en ubetinget suksess både politisk og selve arrangementet der de mange frivillige stadig nevnes når jeg snakker med Venstrefolk fra andre fylker. Vi har blitt sterkere fordi dere og mange andre aktive medlemmer bidrar — det skal vi fortsette med

Østfold Fylkeskommune

Foto: Østfold Fylkeskommune

Vi er Østfolds liberale parti. Det betyr blant annet at vi er fremtidsoptimister — er åpne for muligheter og ser mennesker som enkeltindivider. Alle disse skal ha muligheten til å forme livet sitt etter egne evner, behov og ønsker. Her er det mye ugjort i Østfold. Østfold trenger Venstre.

Per Elling holdt et utmerket innlegg på landsmøtet der han sammenlignet østfoldinger med landsgjennomsnittet. Her ble det blant annet nevnt lavt utdanningsnivå og høy arbeidsledighet. Samtidig er Østfold porten til Europa og har store jord- og skogbruksressurser. Industritradisjonen er en mulighet i seg selv, samtidig som det er en utfordring å legge til rette for ny virksomhet enkelte steder med dominerende hjørnesteinsbedrifter.

Østfold har også mye mangfold å by på, spesielt i naturen. Vi har truede arter, og trues av fremmede arter både i sjøen og i vassdragene. Her, programkomite, har vi en jobb å gjøre.
Andre områder der det trengs både vern og rom for nye tanker er skoletilbudet og kulturlivet. Som student lærte jeg, under et studentuke arrangement, at foreldrene til kulturell utfoldelse er den frodige gjøglergleden (moren) og den grusomme pengemangelen (faren). Dette har virket aldeles utmerket flere steder i Østfold og er nå i mange tilfeller verdifull næringsvirksomhet i form av musikkskaping, filmskaping, gallerivirksomhet og billedkunst. Østfold trenger Venstre for å bruke dette utgangspunktet ennå bedre

Tradisjoner i matlaging og råvaretilgang gir grobunn for turisme og serveringsvirksomhet i mange former.

Mulighetene er tilstede. Venstre kan og skal bidra med god politikk for de som vil satse på mulighetene.

Dette bringer meg til tilbudet i videregående skole. Her har fylkestingsgruppa satt oss så grundig i folks bevissthet under debatten i høst rundt nedlegging av kreative tilbud flere steder, at HA rett som det er minner sine lesere om hvilket parti som kjempet for dette tilbudet.

Det står et nytt slag i junimøtet. Framover er vår utfordring å flytte debatten til å dreie seg om hva vi vil med skoletilbudet og hva det betyr for den strukturen vi skal ha. For oss bør svaret være klart: Vi ønsker at skolen skal sette flest mulig østfoldinger i stand til å ta grepet om sine egne liv. Dette betyr, kjære Venstrekollegaer, at det skal være mulig å finne et tilbud i videregående skole, også til de som vil lære et håndverk og til de som vil satse på utøvelse av kunst. At studiespesialisering er billigere enn andre tilbud er ingen akseptabel grunn til å demotivere dyktige kreative ungdommer ved å påtvinge dem et studium de ikke har motivasjon eller anlegg for.

Det er ingen god økonomi i å redusere mangfoldet i videregående skole når det er grunn til å tro at dette forverrer frafallsproblematikken. En skole i liberal forstand er ingen transportetappe fra å være 16-åring til å bli 18-åring, det er ingen fabrikk som produserer brikker til et forhåndsbestemt samfunn. Venstres skole skal sette elevene i stand til å forme sin egen tilværelse enten den finnes i form av å være offentlig ansatt hjelpepleier eller å skape sin egen arbeidsplass basert på kunnskap om og ferdigheter i et fag man selv synes er spennende.

De av oss som satser på en plass i kommunestyret vil møte store utfordringer i en helsesektor som er underdimensjonert i forhold til behovet. Problemet er voksende og lar seg ikke løse bare med å dytte mer penger inn i systemet. Her må det tenkes nytt. Det kan vi i Venstre.

For å oppsummere: Østfold trenger Venstre for å ta vare på mulighetene
Østfold trenger Venstre for å utvikle mangfoldet og å ta det i bruk
Østfold trenger Venstre for å gi enkeltmennesker muligheten til å skape og forme en arbeidsplass og ikke bli knuter i et sosialistisk nett.
Østfold trenger Venstre for å ta vare på enkeltmennesker som trenger ekstra støtte kortere eller lenger perioder i livet.
Østfold trenger Venstre for å ta miljøutfordringene på alvor.

Til slutt vil jeg noen ord om hvorfor jeg tror vi er i stand til å klare dette. Vi starter ikke denne jobben nå. Noen av oss har vært en sterk liberal røst lenge. Ulf, Roar og Sindre kan stå som eksempler på dette. Noen av oss har ikke holdt det gående like lenge, men har jobbet målbevisst med saker vi tror på og som vi enten har hatt solid liberalt fotfeste for i Venstre eller har fått romslig liberal støtte for å jobbe med. Joakim og Per Elling, er noen eksempler, blant flere, på dette. I det senere har flere meldt seg på jobben. Mange av dere er her og vi trenger dere og dere har allerede bidratt med nye tanker og mye godt initiativ og pågangsmot. Her blir oppramsinga av navn litt lang om jeg skal nevne alle. Jeg lar Mona og Martine stå som eksempler på alle de nye og nyaktive som har gitt gode og konkrete bidrag på kort tid.

Alle vi som er her har det til felles at vi mener noe med engasjementet vårt. Noen har en eller flere hjertesaker, andre har ideologiske motiver. De fleste har litt av begge deler. Det er denne drivkraften som skal bringe oss videre. Som Trine Skei Grande sa i sin avslutningstale til landsmøtet. "Jeg vil ha sultne politikere som brenner for engasjementet sitt". Vår liberale ideologi er et godt utgangspunkt for å leve ut dette engasjementet. Vår demokratimodell myndiggjør oss og ansvarliggjør oss som politikere. Det gjør at vi Venstrerepresentanter er mer engasjert enn politikere fra de fleste andre partier. Dette er vårt konkurransefortrinn.

Derfor. Den saken eller det området du brenner for, er viktig for Venstre. La oss bruke denne samlingen til å bli ennå flinkere til å hjelpe hverandre til å føre den politikken vi brenner for samlet og hver for oss.

Takk for oppmerksomheten.

Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**