Oslo som sykkelby

Hovedstyret i Oslo Venstre vil gjøre Oslo til en drømmeby for syklister. I tirsdagens hovedstyremøte var en uttalelse om sykkel hovedsak. Les uttalelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Oslo Venstres Hovedstyre:
Oslo som sykkelby

Gjennom flere år har Oslo Venstre i bystyret fulgt opp utbygging av sykkeltraseer ved å etterlyse fremdrift og sørge for at det bevilges penger til slike tiltak i budsjettene. Byrådet har trenert bystyrets vedtak, og hos staten står store summer tiltenkt dette formål ubrukt. Samtidig lever byens syklister farlig i et stadig trangere trafikkbilde.

Venstre vil fortsette å legge press på byrådet for å oppfylle intensjonene i kommunens vedtatte sykkelstrategi. Hovedsykkelveinettet og Grønn rute skal fullføres, og fremkommeligheten og sikkerheten for syklister i sentrum skal bedres.

I tillegg vil Venstre ta initiativ lokalt i bydelene for å lette hverdagen for byens mange syklister der de bor. Oslo skal bli Norges beste sykkelby — gate for gate.

Venstre vil:
• Ferdigstille hovedsykkelveinettet og starte med strekninger som er ferdig regulert, som Ullevålsveien og Ring 2.
• Videreføre og om nødvendig øke årlige bevilgninger på 30 millioner årlig for å få dette til.
• Sørge for flere sykkelstativer i sentrum.
• Få på plass sykkeltrasé i sentrum mellom nord-sør og øst-vest.
• Foreslå en nasjonal belønningsordning for byer som satser på syklister.
• Øke bruken av Oslo kommunes sykkelgodtgjøring.
• Prioritere veier med sykkeltraseer ved asfaltering, vedlikehold og fjerning av feilparkerte biler.
• Legge til rette for sykkel ved planlegging og rehabilitering av gater og veier der det er mulig.
• Kreve parkeringsplasser for sykkel ved alle store kollektivknutepunkt, torg og møteplasser.
• Foreslå at flere lokale veier blir sykkel- og fotgjengerprioriterte gater.
• Foreslå å søke om tillatelse til sykling mot enveiskjørt gate og innkjøring forbudt i utvalgte gater.
• Forbedre og utvide bysykkelordningen og gjøre den tilgjengelig på Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og andre høyskoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**