Fleksibel spesialundervisning

Kjell Veivåg er fornøyd med at foreldre til elever med spesielle behov fortsatt får anledning til å velge mellom tilbud i nærskolen og plass på spesialskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 FORNØYD: Kjell Veivåg er strålende fornøyd med at bystyret stadfester valgfrihet og kvalitet i spesialundervisningen i Oslo.

FORNØYD: Kjell Veivåg er strålende fornøyd med at bystyret stadfester valgfrihet og kvalitet i spesialundervisningen i Oslo.
Foto: Sveinung Bråthen

Bystyret behandlet onsdag en sak om spesialundervisning i skolen.

– Dagens vedtak en viktig melding til alle foreldre, sa Kjell Veivåg. – Det skal være valgfrihet i osloskolen. Alle skal være trygge for at et barn som trenger spesiell tilrettelegging, skal få et riktig og godt tilpasset undervisningstilbud, enten de velger bostedsskole eller spesialskole.

Her kan du lese innlegget Kjell Veivåg holdt da saken ble behandlet i bystyret onsdag:

Ordfører

Osloskolen har gjennom mange år hatt et overordnet mål om at elever som trenger spesialundervisning, skal få et bredt og faglig solid opplæringstilbud. Elevene og deres foresatte har derfor muligheten til å kunne velge mellom bostedsskolen, byomfattende grupper for spesialundervisning, eller egne spesialskoler. Dette er en ressurskrevende ordning, og er det knapt andre kommuner som har et tilsvarende tilbud. Det har imidlertid vært en bred oppslutning om denne politikken, både i bystyret, blant foreldre og i ulike fagmiljø. Fra Venstres side er vi glade for at en enstemmig komite på nytt har understreket at vi skal følge denne strategien, også i årene som kommer.

Så er det slik at enkelte bostedsskoler har pekt på at de ikke har tilstrekkelig økonomi og kompetanse til å kunne ivareta de elevene som har behov for den mest omfattende tilpasning av undervisningstilbudet. Dette var bakgrunnen for at bystyret i 2007 ba om en egen sak om finansiering av spesialundervisning i bostedsskolene, og det er den saken som vi i dag har til behandling. Det bør bemerkes at i de mellomliggende årene, har det i budsjettforliket blitt lagt inn ekstra penger nettopp til disse skolene.

Med dagens vedtak vil skoler som mottar elever med diagnosene autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming, få tilført ekstra ressurser. Ordfører: Vi innfører prinsippet om at pengene skal følge de elevene som trenger mest tilpassning av undervisningen.

Det er viktig å huske på at skolene, gjennom dagens ressursfordelingssystem, får budsjettmidler som skal dekke undervisningen for alle elever, også de som trenger spesialundervisning. Den enkelte skole har på den måten frihet til å kunne legge til rette et undervisningsopplegg som er målrettet for den elevgruppen som skolen har. Med dagens vedtak vil vi i tilegg sikre ekstra ressurser til de skolene som får elever med et helt spesielt behov. Dermed frigjøres budsjettmidler som om nødvendig kan brukes i andre former for spesialundervisning.

Alle elever i osloskolen skal møtes med tilpasset undervisning. Det er i den sammenheng viktig å huske på at mange elever vil kunne overvinne lærevansker dersom de på et tidlig stadium får nødvendig hjelp og støtte.Det er mao ikke alltid slik at spesialundervisning er det riktige svaret. Samtidig må det aldri være tvil om at de elevene som trenger ekstra oppfølging, skal få den tilrettelegging som er nødvendig. Vi har utfordringer både når det gjelder å få ned ventetiden hos PPT og når det gjelder å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen.

Spesialundervisning i bostedsskolen skal være undervisning og ikke oppbevarning. Byrådet har et
klart ansvar for å sikre at skolene har nødvendig faglig kompetanse.

Dagens vedtak en viktig melding til alle foreldre. Det skal være valgfrihet i osloskolen. Alle skal være trygge for at et barn som trenger spesiell tilrettelegging, skal få et riktig og godt tilpasset undervisningstilbud, enten de velger bostedsskole eller spesialskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**