Venstre krever at Frogn kommune følger sivilombudsmannens henstilling

Omdisponeringen av Holt skog til næringsareale vil måtte vurderes på nytt, krever Venstres Erik Lundeby etter at Sivilombudsmannen har kommet til at konsekvensene ikke er tilstrekkelig belyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Holt skog

Foto: Ivar Ruud Eide

Sivilombudsmannen har vurdert en klage fra Frognmarkas venner. Bakgrunnen er at kommuneplanen som ble vedtatt i 2007 skulle ha vært gjenstand for en annen konsekvensvurdering med offentlig høring. Frogn la i stedet tidligere regelverk til grunn.

-Det er trist at det nå blir dokumentert at det er tatt snarveier i denne saken, sier Lundeby, men samtidig bra dersom det fører til en ny og grundigere vurdering av næringsparken i Holt skog.

Sivilombudsmannen gir anbefalinger, og kan ikke gi pålegg. Venstre har derfor levert et spørsmål til ordføreren i neste kommunestyremøte, for å få svar på hva som vil skje i saken.

-Det forekommer praktisk talt ikke at myndigheter ikke følger anbefalingen fra Sivilombudsmannen, sier Lundeby. Det vil vekke oppsikt langt ut over kommunegrensen.

Venstres interpellasjon til kommunestyret 14. juni 2010:

“Sivilombudsmannen har behandlet klage fra Frognmarkas venner på saksbehandlingen når det gjelder næringsarealet i Holt skog. Klagen vedrører om konsekvensutredningene i forbindelse med kommuneplanen var gjort i henhold til regelverket.

Sivilombudsmannen konkluderer med at Frogn kommune har begått saksbehandlingsfeil, og viser til at Miljøverndepartementet har kommet til samme konklusjon. Sivilombudsmannen mener også at Fylkesmannens lovlighetskontroll er utført på feil grunnlag. Sivilombudsmannen mener derfor at kommuneplanvedtaket om avsetting av næringsarealet i Holt skog er ugyldig. Vi viser til brev fra Sivilombudsmannen til Frogn kommune datert 1.6.2010.

Sivilombudsmannen ber kommunen behandle saken på ny, og holde sivilombudsmannen orientert om den fornyede behandlingen.

Sivilombudsmannen gir anbefalinger, og kan ikke gi rettslig bindende instrukser til myndighetene. I praksis retter imidlertid myndighetene seg etter ombudsmannens henstillinger og anbefalinger.

Venstre mener at det er helt grunnleggende at den kommunale saksbehandlingen følger reglene, og at det ikke tas snarveier, enten det er på grunn av hastverk, andre hensyn eller misforståelse av regelverket. For at kommunens myndighetsutøvelse skal ha tillit og respekt hos borgerne, må det være hevet over tvil at kommunen selv respekterer de regler som foreligger. Det innebærer også at i de tilfeller hvor det er begått feil, må kommunen konsekvent søke å gjenopprette feilen.

I dette tilfellet har det sannsynligvis sviktet i flere instanser, både administrativt, politisk og hos Fylkesmannen. Dette må vi ta konsekvensen av, og følge Sivilombudsmannens anbefaling. Slik det står i dag må arealdisponeringen når det gjelder Holt skog i kommuneplanen, samt reguleringsplanen som bygger på denne, betraktes som ugyldig, oppheves og behandles på nytt.

Venstre vil derfor stille følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta konsekvensen av sivilombudsmannens vedtak, slik at omdisponeringen av Holt skog til næring tas opp til fornyet behandling?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**