Det nytter å fremme distriktspolitiske ønsker!

Arbeidet med utbedring av Åkvågvegen er i full gang og entreprenøren ventes å ferdigstilles vegen fra Krabbesund til parkeringsplassen ved avkjørslen til Sild før sommersesongen setter inn for fullt. For Risør Venstre er arbeidet et godt eksempel på samspill mellom lokalt initiativ og politisk arbeid i forbindelse med Risør kommenes budsjett for 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Åkvågvegen er under utbedring og ideen kom fra lokal oppsitter som mente vegen måtte få økt standard

Åkvågvegen er under utbedring og ideen kom fra lokal oppsitter som mente vegen måtte få økt standard
Foto: Jan Einar Henriksen

Høsten 2009 ble Risør Venstres partigruppe kontaktet på telefon av en lokal oppsitter, som beklaget seg i høye ordlag om Åkvågvegens dårlige standard. I den påfølgende budsjettdebatten ble problemstillingen først diskutert internt i Venstre og deretter i budsjettdebatten mellom de borgerlige partiene, som alle stilte seg bak forslaget om å avsette midler til utbedring av vegen på invisteringsbudsjettet i 2010.

Enhetsleder Astrid Selen og ansatte fra Teknisk enhet fulgte raskt opp med møter med lokale

 Fortau under etablering på Hope

Fortau under etablering på Hope
Foto: Jan Einar Henriksen

oppsittere og nå er arbeidet i full gang. Det viser at publikum er en viktig faktor i det lokalpolitiske arbeidet og at det nytter å ta kontakt med lokale politikere sier Jan Einar Henriksen leder i Risør Venstre og gruppeleder for de borgerlige partiene i en kommentar.

I dette tilfellet ble henvendelsen rettet til Venstres partigruppe, mens det i andre tilfeller skjer henvendelsene til andre av de borgerlige samarbeidspartiene. Signalet til innbyggerne er at politiske innspill basert på ulike lokale behov nytter og viser at vi politisk diskuterer de ulike innspill på en seriøs og god måte og samtidig ivaretar helheten.

Venstres valgkamputspill i 2007 om å opprettholde Hope skole (noe Venstre var alene om) er et godt eksempel på et politisk delmål som krever økt fokus på bosetting, næringsutvikling og kommunikasjon om vi skal klare å opprettholde Hope skole også for fremtiden. Venstre er derfor positive til spredt bebyggelse, etablering av nye boligområder, utvikling av Sandnes ressurssenter for å opprettholde lokale arbeidsplasser, sikre ferdselen langs fylkesvegen med fortau og belysnsing, forbedreing av Åkvågvegen, vann, renovasjon, bredbånd etc. etc I noen tilfeller er vi også nødt til å betale der andre har ansvaret, jf fortau på fylkesvegen, dersom vi skal nå opp i prioriteringen hos eksterne samarbeidspartnere som i dette tilfelle Fylkeskommunen.

Risør Venstre er Risørs eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal og radikal politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk som på alle områder gir mer til dem som trenger det mest.

Skal vi lykkes i å nå våre mål trenger vi deg på laget. Bli med – meld deg inn her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**