Folkefesten er vurdert i en uavhengig revisjonsrapport

Kontrollutvalget i Larvik har bedt om en rapport om Folkefesten. Dommen er knusende og avdekker rot og rolleblanding over en lav sko!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Klikk her for å lese revisjonsrapporten.

Høyre mener de som står bak ønsket om å få klarhet i hva som foregår driver personforfølgelse mot ordfører.

H. Bast

H. Bast

Venstres Hallstein Bast har gitt dette sammendraget som har referanse, punkt for punkt, i rapporten og ellers kan dokumenteres i detalj:
1. Komiteen er ikke kommunal
2. Ordfører opplyser om at han førte regnskapet for komiteen.
3. Ordfører opplyser at Folkefesten har gått med overskudd tidligere år. Brev fra Kulturenheten peker imidlertid på at enheten gikk med underskudd i forhold til samarbeidet med Folkefesten både i 2007 og 2008 ettersom arrangementet heller ikke disse årene dekket de reelle utgiftene.
4. Kultursjefen (som er saksbehandler??) mener han representerer kommunen.
5. Ordfører & Varaordførers deltagelse er ikke politisk forankret.
6. Ordfører deltar ikke som ordfører i Folkefestkomiteen, ser at det er posisjonen som gjør at han deltar i komiteen.
7. Selv om han ikke deltar i kraft av posisjon som ordfører mener han at aktivitetene er en naturlig del av det en ordfører deltar i.
8. Jfr. Kulturenheten så skal de føre regnskapet for arrangementet (se pkt. 2).
9. Det er ingen plan eller oversikt over kommunens tidsbruk.
10. Jurydeltagelse er flere ganger en betingelse for sponsing ? eksempelvis ØP.
11. Deling av utgifter mellom kommune og komite avtales mellom ordfører og kommunens representant.
12. Avtaler for kommunens håndtering av økonomien mangler.

Inger-Lill Husøy og Klara Ørbæk

Vurdering:
1. Grunnlaget for politikernes deltagelse og deres roller i komiteen fremstår som uklare. Det er åpenbart at de politiske posisjonene er av betydning for deltakelsen og arrangementet.
2. Utgiftsfordelingen mellom kommunen og Folkefestkomiteen, og dermed kommunens økonomiske risiko ved arrangementet, fremgår ikke av avtale, budsjett eller annen skriftelig dokumentasjon.
3. Ordfører og Varaordførers rolle er uklar og medfører inhabilitet i saker som angår arrangementet.
4. Ordfører må vurderes inhabil i saker der sponsorer av arrangementet er part eller berørt på annen måte.
5. Er det etisk riktig at ordfører og varaordførers posisjoner blir brukt til å skaffe sponsormidler?

Uklarheten rundt politisk deltagelse kan skape grobunn for mistillit til og omdømme for kommunen.

Venstre har gitt sitt forslag til saken om Folkefestens fremtid:
1. Larvik kommune har ingen formell tilknytning til Folkefesten. Eventuelle tilskudd kan søkes på linje med andre lag og foreninger.
2. Kulturnatta legges på et annet tidspunkt enn Folkefesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**