Ny kommuneplan: Estetikk og jordvern

Venstre fremmet i dag forslag om vern av kulturlandskapet på Timenes og at jordene ved Bjørndalen Gård skal være såkalt “landbruks, natur og friluftsområde”.
Venstre vil også at estetikk skal vektlegges sterkere i byutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Håkonshallen 1

Foto: Terje Kongsrud

Det var i forbindelse med behandlng av den nye kommuneplanen for Kristiansand at Venstre fremmet disse standpunktene. Formannskapet vedtok i dag å legge forslag til plan ut til offentlig høring. Planen forutsetter at en skal bruke kulturlandskapet nord for E-18 på Timenes til utbyggingsområde. Og jordene ved Bjørndalen gård skal brukes til blokkbebyggelse for boliger og næringsvirksomhet. Det er Venstre imot.
I den nye planen er vektlegging av estetikk blitt vesentlig redusert i forhold til i nåværende plan. Spesielt i en tid med kraftig utvikling av byen er det vesentlig at en sikrer grundig refleksjon mht estetikk. Forslagene fra Venstre hadde følgende ordlyd:
1) Høring av kommuneplanen skal også inneholde en vurdering av
– Vern av kulturlandskapet på Timenes
– Opprettholdelse av jordene ved Bjørndalen gård som LNF-område
2) Ved høring vurderes å ta inn bystyrets vedtatte "Retningslinjer for estetikk" som del av planen, tilsvarende som i gjeldende kommuneplan.
Venstre fikk ikke gjennom forslagene i denne omgang. Formannskapets flertall ønsket ikke å ta stilling til noe som helst i saken. Venstre mener formannskapet gir fra seg en viktig mulighet til å ta politiske grep ved ikke å sende signaler til administrasjonen som skal arbeide videre med planen.

Dag Vige
Venstres gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**