Referat fra styremøte mandag 14. juni 2010

Venstre støtter ungdomsklubb på Vennersberg/Rasta

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kongsvinger Venstre
Referat fra styremøte mandag 14. juni 2010

Til stede: Kristin Eline Haugen, Anne Rikvold Jess, Inger Noer, Andreas Noer, Birgit Myhren, Jørn-André Stenseth, Lasse Andreassen (ref.)

1. KOMMUNESTYRESAKER
v/Anne Rikvold Jess

1.1. Ungdomshus/-klubb i området Vennersberg/Rasta
Det er bred politisk enighet om at det trengs et samlingssted for ungdom i alderen 13 — 19 år i Vennersberg-området. Lokalene etter den tidligere RIMI-butikken står tomme, og er av mange foretrukket som lokaler for ungdomsklubb og diverse andre lokale aktiviteter. Kommunestyret ønsker en leieavtale med opsjon på senere kjøp. Dermed får man også tid til å lodde interessen for utleie til andre aktører som kan bringe inntekter som reduserer de forholdsvis høye kostnadene. Alternativet til en slik løsning er å undersøke markedet for andre egnede lokaler.
Venstre støtter denne prioriteringen. RIMI-lokalene er å foretrekke dersom det gis opsjon på senere kjøp. I motsatt fall bør andre muligheter kartlegges.

1.2. Konsulentrapport fra Agenda Kaupang — barnehager, barneskoler, ungdomsskoler
Konsulentfirmaet Agenda har levert en rapport om kommunens barnehager, -skoler og ungdomsskoler. Denne kan komme til å ligge til grunn for flere politiske vurderinger og vedtak, som også Venstre må involvere seg i. Hovedpoenger fra rapporten:

– Rapporten anbefaler oppføring av en ny 6-avdelingsbarnehage på kommunal tomt like øst for Holt kirkegård. I følge fødsels- og tilflyttingsprognosene vil denne bidra til at kommunens barnehagebehov er dekket de neste 5 — 6 år. Det oppstår et politisk problem: Skal dette i så fall være en offentlig eller privat drevet barnehage? Kongsvinger AP står prinsipielt fast på at barnehagen skal være kommunalt eiet og driftet.
Venstre åpner for privat prosjektering, oppføring og drift, forutsatt at barnehagen er like god eller bedre enn det kommunale alternativet. Den pedagogiske kvaliteten og andre kvaliteter må sikres gjennom gode kravspesifikasjoner som nedfelles i bindende kontrakter.

– For 41 millioner kroner kan alle skolene renoveres til "akseptabel stand" (Agenda tar forbehold om ufullstendig byggkompetanse. Vurderingen er skjønnsmessig). Langeland, Marikollen og Vennersberg har ingen prekære mangler, mens de andre bør utbedres.
Med forbehold om at anslagene er korrekte, vil Venstre gå inn for å tildele disse midlene for å oppgradere skolene som har mangler som regnes som "ikke akseptable".
– Langeland skole er nær sin kapasitetsgrense. Utbygging av flere boliger i nærområdet vil trolig forsterke problemet i årene som kommer. Dette kan løses på to måter; a) en moderat utbygging/utvidelse, eller b) flytting av skolekretsgrensene. Alternativ b) er erfaringsmessig et meget upopulært tiltak.
Venstre ønsker en politisk debatt om hvordan denne og liknende utfordringer bør løses.

– Holt ungdomsskole er sprengt kapasitetsmessig, og situasjonen vil bli verre. Tråstad er ganske fylt opp, men foreløpig ikke alarmerende. Austmarka og Roverud opplever synkende elevtall, og Agenda mener at det går mot en samling av kommunens ungdomsskoletrinn i Kongsvinger sentrum.

– Rapporten viser til at det vil være naturlig å vurdere én felles ungdomsskole for hele kommunen hvis dette trinnet likevel skal sentraliseres, men sier også at dette vil bli en kostbar løsning. Det andre alternativet er å beholde og oppruste Tråstad og Holt.
Venstre går inntil videre inn for å beholde de to skolene, helst under én ledelse. Dermed kan lærerkreftene fordeles på de to enhetene. Dette vil avhjelpe mangelen på kvalifiserte lærere innen enkelte fag. Elever med spesielle behov bør av praktiske (og økonomiske) årsaker samles på en av skolene.

1.3. Kommunens økonomi
Regnskapet for 2009 viser et driftsoverskudd på ca 50 mill NOK. Kongsvinger er ikke lenger en Robek-kommune. Oppturen kan tilskrives en kombinasjon av reduserte kostnader, gunstige engangsinntekter og gode børsinvesteringer.
Venstre går inn for et fortsatt varsomt, veloverveid kommunalt forbruk for å sikre økonomisk spillerom og lokalpolitisk frihet i årene som kommer.

1.4. Kulturkvartalet
Media har sådd tvil om den kommunale saksbehandlingen. Inntil all tvil om korrekt saksbehandling er fjernet, er det ikke mulig å inngå avtale med prospektive hotelldrivere. Dette er så viktig for prosjektgjennomføringen at prosjektets tidsfrister er utsatt.

1.5. Festningsavenyen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere forskjellige løsninger som skaper en enhetlig og attraktiv akse mellom Svenskehaugen og Festningen.

2.0. INTERNE OPPFØLGINGSSAKER

Kommende møter
Mandag 16. august kl. 19.00 på Øvrebyen skole (spes. tema origo.no)
Mandag 6. september kl. 19.00 på Øvrebyen skole

15. juni 2010,
Lasse A

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**