Moss Lufthavn Rygge og fremtiden

Da MLR skulle vedtas var Råde Venstre i mot å etablere en sivil flyplass på Rygge. Nå som den er på plass skal vi være vaktbikkjer for at den ikke forurenser mer enn nødvendig verken støymessig eller utslippsmessig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Råde Venstre er et fremtidsoptimistisk parti. Det vil i korthet si at Venstre mener at teknologien som kommer skal hjelpe oss godt på vei mot et mer miljøvennlig samfunn i fremtiden. Vi tenker slik at de bilene som skal bringe oss rundt i 2020 stort sett ikke er bygget ennå, derfor er det minst like viktig å være tøffe på hvilke miljøreglement som gjelder de fremtidige utslippkildene som å regulere dem som er i dag.

Når det gjelder Moss Lufthavn Rygge er de to store miljøutfordringene støy og utslipp, og da i forbindelse med både takeoff og landing. Her mener vi i Råde Venstre at man skal legge opp til at flyselskapene tjener på å være miljøvennlige like mye som de blir straffet med å være miljøsinker.

I fremtidsoptimismens ånd er det derfor viktig å legge merke til at det er enkle grep som kan gjøres for å minske både utslipp og støy. Støyen fra flyene er ulik både pga ulike type motorer, men også mye på hvordan flyene har anledning til å ta av og lande med flyene. Et viktig steg i minsket støy er å la flygerne få lov til å gjennomføre såkalt "grønne landinger". Det vil si at flyet har tomgang på motorene i størst grad under innflyvingene, optimalt helt ned til 300m høyde. Slike innflygningene vil for de aller fleste ikke oppleves som sjenerende. I tillegg vil en slik type innflygning spare flere hundre kilo drivstoff, noe som er bra både for miljøet og for selskapenes økonomi. For å kunne gjennomføre slike "grønne landinger" er flyverne avhengige av å tillates visuelle innlygninger uten restriksjoner eller innflyvningstrase. Da vil flyverne ha mulighet til å planlegge innflygingen optimalt og dermed fly korteste vei med mest mulig tomgang. Den minimerte støyen blir dermed fordelt på flere over tid slik at slitasjen på innbyggerne blir mindre.

Gjennom å legge opp til at flyselskapene premieres når de bruker nye fly vil man også oppnå mye i forhold til både støy og utslipp. Gårsdagens fly, som ikke lengre produseres, forbruker 20% mer enn de som blir produsert i dag. I tillegg vil det i 2013 være fly klare som sparer ytterligere 20% drivstoff, noe som vil være et viktig steg i rett retning for mer miljøvennlig flytransport.

Et siste, men veldig viktig tiltak, er å differensiere avgiftssystemet. I dagens ordning er avgiftene knyttet opp flyenes maksimale avgangsvekt. En god ide vil være å heller avgiftbelegge flyene basert på utslipp. Det vil gjøre at flyselskapene tenker ennå mer miljø, de vil merke det i kroner og øre om de ikke tenker miljø, samtidig som det blir en mer rettferdig avgift i forhold til å legge en co2-avgift på toppen av dagens landingsavgift.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**