De borgerlige partiers prioriteringer

Rødt kritiserer på sin hjemmeside de borgerlige partier for i 2009-budsjettet å ha “kuttet planavdelingen med over en million”. Det unnlates å nevne at resultatet for 2009 ble en reduksjon på kr 659.000 (kommunens årsmelding side 41). Rødt sier heller intet om at et enstemmig bystyre høsten 2009 vedtok å “kutte planavdelingen” med restbeløpet (kr 441.000) i 2010 budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 De borgerlige partiene åpnet i 2009 6 nye sykehjemsplasser (avdeling 1) og sikret samtidig mulighet til bedre samkjøring med Sørlandet sykehus.

De borgerlige partiene åpnet i 2009 6 nye sykehjemsplasser (avdeling 1) og sikret samtidig mulighet til bedre samkjøring med Sørlandet sykehus.
Foto: Jan Einar Henriksen

Nevnte midler i 2009-budsjettet ble brukt til å styrke særlig omsorg (bl.a. dagsenteret) og skole (elever med særlige behov). Også kulturbudsjettet fikk en liten påplussing. Rødt og Arbeiderpartiet stemte imot.

 De borgerlige partiene kjører en ansvarlig politikk som i 2009 ga Risør kommune et positivt budsjett resultat.

De borgerlige partiene kjører en ansvarlig politikk som i 2009 ga Risør kommune et positivt budsjett resultat.
Foto: Trond Svenningsen

Plan- og utviklingsenheten består av flere dyktige medarbeidere. Men det er erkjent — også av rådmann og ordfører — at enhetens kompetanse ikke har vært god nok. De borgerlige partiers omprioritering til omsorg og skole ble gjort ut fra hvor vi mente å få mest velferd igjen for pengene.

I St.meld. nr. 25 (2008-2009) påpekes bl.a. viktigheten av styrket "…kapasitet og kompetanse i kommunane til mobilisering og gjennomføring av utviklingsprosjekt", noe det trolig er stor politisk enighet om. Forsterket satsing på næring må være en del av dette. Utfordringen er å gjøre nødvendige prioriteringer og grep for å få det til. Budsjettbevilgninger er ikke tilstrekkelig.

Prioriteringer dreier seg ikke bare om hva man vil, men også om hva som i så fall skal velges bort. Begge deler bør komme frem.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**