Sats mer på kulturminnene i Råde!

Kulturminneåret 2009 skulle bli en offensiv for satsingen på kulturminner i Norge. Slik ble det aldri. Vi sitter igjen med lite, og det savnes konkrete resultater fra flere hold. Mye kokte bort i seminarer og administrasjon, mens setre og gårder forfaller. Venstre vil forandre dette og vil utfordre den rødgrønne regjeringen til å ta en større del av den økonomiske byrden mange opplever i sin daglige innsats for å ta vare på viktige kulturminner for storsamfunnet og fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tapet av viktige kulturminner foregår i rekordtempo. Råde Venstre er bekymret for dette, fordi fornminner og kulturminner er avgjørende for at fremtidige generasjoner skal forstå norsk kulturarv og historie. Kulturminner er derfor en meget viktig del for å bevare det genuint Råde’ske oppe i all internasjonaliseringen som kommer mer og mer også til vår lille bygd. Mange i Råde sitter med eiendom som er omfattet av et vern. Den økonomiske byrden ved å holde disse viktige kulturminnene ved like, kan være en betydelig belastning. Mange strekker ikke til og viktige kulturminner går tapt.

På landsbasis er omlag 60 prosent av bygg som er fredet etter kulturminneloven er i privat eie. Disse kulturminnene har verdi både for den enkelte eier, men også for storsamfunnet. Private eiere og frivillige aktører gjør en uvurderlig innsats i kulturminnearbeidet, og det er bare å bøye seg i støvet for arbeidet som for eksempel Råde Historielag gjør på Bygdetunet i Råde. I dag veltes imidlertid en for stor del av byrden over på slike som dem. Samfunnet setter store begrensninger på eiendommer med kulturminner i økende tempo, men løper samtidig fra regningen for å ta vare på kulturverdiene. Dette misforholdet bidrar til forfall, konflikt og tap av kulturminner. Derfor tar Råde Venstre til orde for at det skal utarbeides en skatte- og avgiftspakke som skal styrke bevaringen og istandsetting av kulturminner i privat eie, slik at medgåtte ressurser for å ta vare på viktige verdier kan kvitteres ut gjennom skatte- og avgiftssystemet på en fornuftig måte. Det er avgjørende at eierne som skal holde kulturarven i stand blir gitt denne tilliten av det offentlige, slik at konfliktnivået reduseres og eiernes motivasjon til å gjøre denne viktige jobben styrkes. Venstre sentralt har også foreslått å øke det direkte statlige bidraget innen vern og sikring av viktige kulturminner i Norge for å ta vare på det som alt er omfattet av vern.

Kulturminner er også viktige ressurser for turisme og opplevelse igjennom bruk. En hovedutfordring er at kulturminner og kulturmiljøer ikke i tilstrekkelig grad blir tatt i bruk som ressurser i denne samfunnsutviklingen og i verdiskapningen. Derfor er det viktig å se den statlige og private innsatsen innen bevaring av kulturminner i sammenheng med lokal næringsutvikling. Bondevik II — regjeringen, hvor Venstre deltok, la opp til en offensiv kulturminnepolitikk for å sette i stand og sikre løpende vedlikehold av norske kulturminne, samt å utvikle næringslivet innenfor sektoren ble det etablert et eget verdiskapingsprogram for kulturminner og kulturmiljøer for å gi økonomisk og faglig støtte til å gjennomføre pilotprosjekter.

Under den rødgrønne regjeringen på nasjonalt plan og det tilsvarende flertallet i Råde på lokalt plan har ikke denne politikken blitt godt nok fulgt opp. Kulturminnefondet har fått flere oppgaver, men ikke forholdsmessig mer midler. Ved at midlene strykes tynt utover, reduseres også den totale innsatsen innen istandsetting og bevaring av kulturminner. For å kompensere for dette har Venstre foreslått å styrke de statlige overføringene til kulturminnefondet i forbindelse med behandlingen av de ordinære budsjettene i Stortinget. Dessverre har ikke de rødgrønne støttet våre forslag. Men gir ikke opp og Venstre kommer til å bruke enhver anledning til å løfte dette i kommende periode.

Christian H.Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**