Dispensasjon for platting og trapper å Flatholmen

Rådmannen innstiller overfor hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester at det gis dispensasjon plan- og bygningsloven for oppføring av terrasse/platting og to trapper på Flatholmen, gnr 31 bnr 2 i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Odd Bjørn Sundsdal (Krf) og de øvrige medlemmene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester vil ventelig gå for rådmannens innstilling

Odd Bjørn Sundsdal (Krf) og de øvrige medlemmene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester vil ventelig gå for rådmannens innstilling
Foto: Jan Einar Henriksen

Flatholmen ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel, og innenfor 100 meters beltet til sjø. Området er også merket som et viktig viltområde og tiltaket strider mot kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen.

Søknaden har vært oversendt fylkesmannen og fylkeskommunen for uttalelse. Fylkeskommunen har ingen merknader tl søknaden. Fylkesmannen har på sin side vurdert søknaden til ikke å være i strid med de nasjonale eller regionale miljøverninteresser som de er satt til å ivarta. Det bemerkes at kommunen må foreta en konkret vurdering av om dispensasjon bør gis, herunder vurdere eventuelle konsekvenshensyn med tanke på andre saker. Det presiseres også at kommunen skal vareta lokale miljøverninteresser og legge prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 til grunn ved utøvelsen av offentlig myndighet.

Rådmannen skriver bl.a. i sin vurdering: “I tillegg synes det å foreligge større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon i dette konkrete tilfellet” og konkluderer med at det gis dispensasjon til utvidelse av terasse/platting og etablering av to trapper på Flatholmen under forutetning av at arbeidene utføres i trevirke, legges så lavt i terrenget som mulig, at det ikke gjøres irreversible inngrep og at planene ikke endres uten kommunal godkjenning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**