Et enstemmig hovedutvalg godkjente reguleringsplan for Holmen

Hovedutvalget for plan. miljø og tekniske tjenester vedtok enstemmig reguleringsplanen for Holmen, men før det enstemmige vedtaket kom ble det lagt ut snubletråder både fra Arbeiderpartiet og Rødt som fremmet utsettelsesforslag og krav om boplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Reguleringsplan for Holmen ble enstemmig vedtatt av HU for lan, miljø og tekniske tjenester

Reguleringsplan for Holmen ble enstemmig vedtatt av HU for lan, miljø og tekniske tjenester
Foto: Jan Einar Henriksen

Diskusjonen startet etterat plansjef Sveinung Jørundand hadde tatt en kort gjennomgang av saken, og bla. viste til at det var snakk om volumbeskrivelser og viste til at det ville bli et sterkere mangfold når detaljplanene kommer.

Eva Nilsen (AP) uttalte at hun og AP var så positive til prosjektet, men samtidig var så usikker at hun fremmet et utsettelsesforslag. Erling Stiansen (AP) fulgte opp og uttalte at også at han var så usikker pga manglende utbyggingsavtale at han gikk inn for utsettelsesforlaget. Utsettelsesforslaget falt forøvrig med 4 mot 3 stemmer og diskusjonen kunne fortsette.

Stian Lund (V) pekte på sin side at de borgerlige partiene og Venstre hadde stått på for få til en utvikling på Holmen og håpet at det i kjølvannet av Holmeutbyggingen ville komme flere utbyggere som ønsket å satse i Risør. Lund uttalte videre at han syntes det var gøy å være med på en så stor og viktig plan og uttalte at han aksepterte at det var uenighet omdetaljer som flate tak osv. selv om han syntes Holmen fremsto som en spennende ny bydel i Risør. Jeg, Venstre og de borgerlige partiene er veldig godt fornøyd med prosjektet og håpet at det ble et enstemmig vedtak i hovedutvalget avsluttet Stian Lund.

Dag Thorvaldsen (R) fremmet forslag om at reguleringsplanens formål for boliger ska være helårsboliger med boplikt.

Forslaget fikk Harald Eriksen (H) til å si at Rødt utad sier ja, mens de med sitt forslag i realiteten sier NEI til reguleringsplanen. Forslaget falt imidlertid og da rådmannens forslag til vedtak kom opp til avstemming ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**