Fylkestinget gikk for nytt Vinterkjærkryss som del av bompengefinansieringen

Med et klart flertall på 22 mot 13 stemmer gikk Aust Agder Fylkesting inn for å ta med et styrket busstilbud mellom Arendal og Kistiansand og Vinterkjærkrysset som en del av Aust Agder bompengefinansiering. Venstres Fylkesingsmedlemmer Marianne Sigurdsson Lyngvi og Øystein Haga fremmet under behandlingen et forslag som innbefattet nytt busstilbud og Vinterkjærkrysset, men trakk forslaget da posisjonen fremmet et tilsvarende forslag i møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 I dag flagger vi for et positivt vedtak om finansiering av nytt Vinterkjærkryss.  Takk til de 22 som stemte for flertallets vedtak i Fylkestinget

I dag flagger vi for et positivt vedtak om finansiering av nytt Vinterkjærkryss. Takk til de 22 som stemte for flertallets vedtak i Fylkestinget
Foto: Morguefile.com

Dermed kan det se ut til at realiseringen av et nytt og moderne fullskala Vinterkjærkryss er et viktig skritt nærmere realisering. Det blir da spennende å se hva resultatet blir når Aust Agder Fylkesting senere i høst skal behandle budsjettet for 2011 og særlig opp mot GS veg med lys langs R 416 fra Vinterkjær til Frydendal. Da er det bare å jobbe videre med politikerkontaktene og det administrative miljø ved bl.a. plansjef Ola Olsbu m.fl.

Det er også svært positivt at det er lagt inn midler til økt busstransport mellom Arendal og Kristiansand og ikke minst mulighet for gratis parkering v/bussholdeplassen på Harebakken. det gjør pendlingen vestover mye enklere, billigere og mer miljøvennllg enn i dag.

Jeg er svært glad for at et så klart flertall av Aust Agder Fylkesting gikk en endring i bompengefinansieringen i Aust Agder og at de tok med kostnad til finansiering av nytt fullskala Vinterkjærkryss som en del av bompengeordningen for Aust Agder. Det viser at våre bestrebelser om å få det resterende fylket til å ta sin del av ansvaret for at også Risør skal få en god infrastruktur spesielt med tanke på tilførselsveg og tilkoblingspunkt på E18 sier en svært lettet varaordfører i Risør og leder i Risør Venstre Jan Eiar Henriksen. Risør er den kystbyen som har det dårligste tilknytningspunkt til E 18 og som samtidig har lengst tilførselsveg fra bysentrum til E 18 fortsetter Henriksen, som endelig ser en lysning i en viktig sak for Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**