Vindmøller kommer i Østfold – usikkert når

At det kommer vindmøller i Østfold var de enige om. Tidspunktet var de derimot mer uenige om de to vindmølleekspertene Karl Hesstveit fra Havgul Clean Energi og Olav Rommetveit fra Østfold Energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De to holdt hvert sitt foredrag under Østfold Venstres temamøte om vindmøller på Råde ungdomsskole mandag. Foran en lydhør tilskuermasse fra hele Østfold fortalte de om dagens situasjon og fremtiden for vindkraft.

"Det er en klar politisk eninghet om at vindkraft skal spille en sentral rolle i energiproduksjonen fremover" fortalte Karl Hesstveit "Vi har i dag ca 61% fornybar energi i Norge, men EUs fornybarhetsdirektiv forplikter oss til en betydelig økning av produksjonen av fornybar energi inne 2020. Vindkraften skal først og fremst være en verdifull avlastning for vannkraften, og vil med stor sannsynlighet øke verdien på vannkraft fordi denne kan settes inn på andre tidspunkt enn i dag fordi vannlagrene tømmes senere."

Hesstevit var klar på at vindmøller har en mye mer miljøvennlig anvending enn dagens vannkraft med hensyn til hvor lite det sliter på naturen: "En vindmølle kan tas ned etter konsesjonstiden på 25år dersom det er ønskelig. Finner man ut at man vil bruke vindmølleparkområdet til noe annet kan man bare ta ned vindmøllen og i løpet av få år vil alle spor etter vindmøllene være fjernet av naturlig tilvekst".

Rommetveit var skeptisk til om det kunne bli vindmøller i Østfold før 2020. "Det er få områder i Østfold som har god nok vind, i tillegg er flere av disse områdene som ligger for nærme tettsteder eller i kystsonen. Fordelen med Østfold er at fylket har en meget god infrastruktur, slik at det er enkelt å få energien ut til husstandene."

Hesstvedt er mer mer optimistisk, men ser også farene ved prosjekter i Østfold. "Det må på plass en fylkesdelplan om vindkraft. Da er det enklere å plukke ut områder som er aktuelle og forske videre på disse. Vi i Havgul Clean Energi mener jo at to områder i Halden og et i Halden er meget aktuelle, så vi jobber videre med de prosjektene."

For Hesstvedt og Havgul Clean Energi så er det Kjølen vindpark i de nevnte kommunene som er aktuelle "Disse tre områdene mener vi vindmøller kan produsere rundt 435GWh, noe som tilsier 21750 hustander. Planområdet er pr i dag 50 kvadratkilometer, men området vil bli betydelig redusert, og muligens vil det bli helt nede i 20-25kvadratkilometer."

På spørsmål om hvordan vindmøllene vil påvirke mennesker og miljø hadde Hesstvedt svar om at de hadde strenge krav om analyse før man setter i gang en utbygging. "Det er ingen regler om hvor de skal stå, men vanlig praktisk er ca 800m unna boligområder. Rundt en vindmølle blir det tatt bort skog i en diameter på ca 20-30m, så det aller meste av skogsdrift og jakt går som normalt i en vindmøllepark."

Hesstvedt mente det var viktig å understreke at dersom det ble konflikter mellom natur og vindmøller som måtte vindmøllene vike. "Verneområder og naturtyper er sentrale områder i et prosjekt. Med for store ødeleggelser får man rett og slett ikke konsesjon. Det er ingen krav om hvor langt unna vindmøllene skal ligge verneområder, men dette tas det selvfølgelig hensyn til. I tillegg er det store krav i forhold til fuglelivet og tilsvarende krav til forurensning under både oppsettet av vindmøllene og i bruken av dem. Dette siste er ikke noe problem, men kravene er uansett strenge."

Olav Rommetveit understreker at selv om han mener det er litt tidlig for vindmøller i Østfold, så er det viktig å henge med i utviklingen. "Pr i dag er det nok prosjekter andre steder i landet som er mer lønnsomme, men det er veldig viktig å starte planleggingen allerede nå. Nye vindmøller produserer opp til 30% mer energi enn de som er ti år gamle og det forskes mye på det med hvordan lønnsomheten blir jo lengre vekk man kommer fra kraftkilden. Dette siste gjør at man faktisk allerede kan se muligheter for anlegg enkelte steder i Østfold, men for de større prosjektene så går det nok noen år før de settes i gang."

De to var også inne på hvilke andre påvirkninger vindmølleparker gir lokalmiljøet. Det har vært store diskusjoner på Vestlandet om vindmøller hjelper eller ødelegger for turismen. "Rundt et av våre prosjekter på Smøla har vindmølleparken vært udelt positivt for turismen. Overnattingsmuligheter har blitt opprettet og man opplever flere turister" fortalte Rommetveit. "Det virker som om utenlandske turister synes vindmøllene er helt ok, mens de norske helst vil at naturen skal være som den var for 100 år siden" supplerte Hesstvedt.

Et viktig argument for vindmøller, mener Hesstvedt, er at vindmølleparkene øker tilgjengeligheten for publikum. "I og med at man lager tilkomstveier til vindmøllene så øker tilgjengeligheten for publikum da det er mye enklere å komme seg inn i tidligere mer eller mindre utilgjengelige områder. Det er økt sykkelturisme og det blir også enklere for de på ski."

De to sammenliknet også Norge og Danmark siden det er så mange flere vindmøller i Danmark. "Hadde vi ikke hatt oljen i Norge, så hadde vi nok hatt mange flere vindmøller i Norge. I Danmark er det 5000 vindmøller spredt utover. Tendensen her er at man tar ned de små og i stedet setter om færre store. Man må huske på at danskene verken har olje eller vannkraft og derfor må de tenke alternativt." fortalte Rommetveit. "Når de nå kutter ned på antallet vindmøller, rydder dette opp i landskapet, samtidig som det blir mer behaglige vindmøller som går roligere enn de propellene som står der nå."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**